تعریف کارگزار چیست؟


فرق کارفرما و کارگزار

تعریف کارگزار چیست؟

× مفهوم کارمند و کارگزار در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

كارمند صالح (ويژه روز كارمند )

مفهوم کارمند و کارگزار

واژه کارمند تعریف کارگزار چیست؟ در لغت1 فارسى، به معناى دارنده کار و کاردار دفترى است و به کسى گفته مى شود که شغلى در دستگاهى دارد یا در خدمت اداره اى باشد. کارگزار که معادل عربى آن عامل است، «کسى است که امورشخصى را در مال، ملک و کارهاى او بر دوش گیرد و متولى آن باشد. از همین جاست که به مسئول دریافت زکات، عامل گفته اند».2 فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهى، کسى را کارمند مى داند که «در حرفه و شغلى، با گرفتن مزد، به حساب دیگرى کار کند».3
با تعریف هایى که از کارگزار ارائه شد، به نظر مى رسد که در گذشته، به مأمورى گفته مى شد که از سوى حاکم مسئولیتى در امور اجتماعى، سیاسى و اقتصادى و نظامى بر دوش داشته است که شامل استانداران، فرمانداران، نمایندگان آنها، گردآورندگان زکات و خراج و همچنین دیگر نمایندگان حاکم مى شده است، ولى امروزه، در مفهوم عام، افزون بر مأموران یاد شده، کارمند کسى است که به نیابت از دولت به ارائه خدمات مى پردازد. کارمند در این معنا همه کارکنان دستگاه هاى دولتى4 از مسئولان رده بالاى نظام (کارمندان ارشد) تا کارکنان سطح پایین (کارمندان جزء) را شامل مى شود.
کارمندان طیف گسترده اى از افراد جامعه را شامل مى شوند که به شیوه هاى گوناگون استخدامى از جمله: رسمى (دایم)، قراردادى، پیمانى، روزمزد و. در خدمت ادارات، سازمان ها و دستگاه هاى دولتى قرار مى گیرند و در حوزه هاى گوناگون اجتماع به ویژه آموزش، بهداشت، امنیت، قضا، رفاه، تهیه و توزیع کالا، خدمات شهرى و روستایى و. ، انجام وظیفه مى کنند و در قبال آن، از دولت حقوق مى گیرند. ارتقاى شغلى آنان نیز براساس معیارهاى شایستگى، سنوات خدمت و. است.

کارگزار بیمه کیست و چه وظایفی در قبال بیمه گذاران دارد؟

در ادامه مسیر معرفی مشاغل گوناگون ، پس ازمع رفی مشاغلی همچون کارشناس ت ولید م حت و ا و یا تور لیدر ، به سراغش غلد یگر ی به نام کارگزاری بیمه خواهیم رفت واطلاعات ی را در رابطه با این شغل برای علاقه مندان قرار خواهیم داد . کار گزار بیمه یکی دیگراز مشاغلی است که اینروز ها متقاضیان زیادی داشته وافراد زیادی در این شغل درحال انجام کارمی باشند . بیمه یکی از مواردی است که اینروز هات قریب اتمامیا فراد به سبب مزایایی که در آینده برای آنهابه همراه خواهدداشت ، به دنبال انبود هوا نو اعم تفاوتی نیز دار ام ی باشد . در ادامه به معرفی شغل کارگزاری بیمه خواهیم پرداخت .

کار گزار بیمه کیست

کار گزار بیمه شخصی است که به ازای دریافت درصدی از سود شرکت بیمه گر ، و اسط هانجا م معامله بین بیمه گذار وب یمه کننده میگردد وصرف اخد ما ت بیمه ای را ارائه میدهد . درحقیقت کار گزار بیمه ، به نوعی بازاری ا ببی مهم حسو بمی شود و وظیفه بازاریابی وارائه خدمات بیمه ای به اشخاصی رادارد که قصد دارند خود یا اموالشان را بیمه نمایند . یک بیمه گذار باید آشنایی کاملی با انواع بیمه وشرایط و نحوه استفاده از هرکدام اطلاعات کاملی داشته باشدو بیمه گذار را بتواند دریافت نو انتخاب بهترین نوع بیمه وشرکت بیمه گر ، یارین ما ی د . از آن جا که بیمه ها ، انواع مختلفی داشته وهر شرکت بیمه گذارش رای طوا م تیاز اتخا ص خود را برای بیمه گذاران ش قائل می شود ، انتخابی کبی مهم ناسب برای بیمه گذار ، کار نسبت ادش و اری محسوب شده و به همین علت نیاز به یک کار گزار بیمه برای توضیح و دادن اطلاعات در این رابطه به بیمه گذار ، احساس می شود . از جمله اصلیترین پیش نیاز ها برای یک کار گزار بیمه این است که کار گزار باید دارای پروانه کارگزاری رسمی از بیمه مرکزی کشور باشدو همچنین باشرکت هایی باید کار کند که آنها نیزاز پروانه و مجوزهای رسمی ازسوی بیمه مرکزی استفاده برده باشند . کارگزاری بیمه از آن دست مشاغلی است که نیاز فراوانی به صبر و حصول ه داشته و اگر ا زج مله افرادی نیستید که بتوانید ساعتها وحتی هفته ها با مشتریان خود سروکله بزنید ، توصیه می کنیم به سمت انتخاب چنین شغلی نروید .

 کار گزار بیمه

کار گزار بیمه از آن دست مشاغلی است که نیاز به صبر و حصول ه فراوانی دارد

وظایف کار گزار بیمه چیست

یک کار گزار بیمه باید قبلا زه مه چیز دارای اطلاعات لازم و کافی در رابطه با انواع بیمه ها وشرایط هریک از شرکت هایی که باآنها کارمیک ندب اشد تا بتواند اطلاعات جامع و صحیحی رابه مشتریان وب یمه گذاران خود ، اعطا نماید . از جمله وظایف اصلیه رکا رگ زارب یمه ، عبارت است از :

نظریه کارگزاری

هرگاه تفکیکی بین مالکان (کارفرمایان) و مدیران (کارگزاران، عمال) یک شرکت باشد، احتمال نادیده گرفتن خواسته‏ها و امیال مالکان وجود دارد. این واقعیت و تصدیق اینکه کارگزاران دستمزدهای زیادی می‏گیرند، مبنایی برای دسته‏ای از نظریات پیچیده ولی سودمند را ایجاد کرد که به عنوان نظریه کارگزاری (عاملیت) شناخته می‏شوند. هرگاه صاحبان (یا مدیران) اختیار تصمیم‏گیری را به دیگران واگذار کنند، رابطه کارگزاری بین دو طرف به وجود می‏آید. روابط کارگزاری، مانند روابط بین سهامداران و مدیران، تا جایی که مدیران تصمیمات سرمایه‏گذاری را به شیوه‏هایی اتخاذ کنند که سازگار با منافع سهامداران باشند، اثربخش تلقی می‏شوند.

هرگاه تفکیکی بین مالکان (کارفرمایان) و مدیران (کارگزاران، عمال) یک شرکت باشد، احتمال نادیده گرفتن خواسته‏ها و امیال مالکان وجود دارد. این واقعیت و تصدیق اینکه کارگزاران دستمزدهای زیادی می‏گیرند، مبنایی برای دسته‏ای از نظریات پیچیده ولی سودمند را ایجاد کرد که به عنوان نظریه کارگزاری (عاملیت) شناخته می‏شوند. هرگاه صاحبان (یا مدیران) اختیار تصمیم‏گیری را به دیگران واگذار کنند، رابطه کارگزاری بین دو طرف به وجود می‏آید. روابط کارگزاری، مانند روابط بین سهامداران و مدیران، تا جایی که مدیران تصمیمات سرمایه‏گذاری را به شیوه‏هایی اتخاذ کنند که سازگار با منافع سهامداران باشند، اثربخش تلقی می‏شوند. با این همه، وقتی که منافع مدیران از منافع مالکان فاصله می‏گیرد، تصمیمات مدیران به احتمال بیشتر بازتاب ترجیحات مدیران است تا ترجیحات مالکان. به طور کلی، مالکان به دنبال حداکثر کردن ارزش سهام هستند. وقتی که مدیران بخش مهمی از سهام شرکت را داشته باشند (بلوک سهام)، آنها نیز استراتژی‏هایی را ترجیح خواهند داد که منجر به افزایش ارزش سهام شوند. البته، هرگاه مدیران بیشتر به «عامل استخدام‌شده» شبیه باشند تا مالک-شریک، اغلب استراتژی‏هایی را ترجیح می‏دهند که بازدهی مالی خود آنها را افزایش دهد تا بازدهی سهامداران را. چنین رفتاری می‏تواند منجر به عملکرد کاهنده سهام (مانند زمانی که پاداش‏های بالای مدیران اجرایی سبب کاهش درآمدهای سازمانی می‏شود) و تصمیماتی استراتژیک شود که سمت و سوی شرکت را به طرف نتایجی سوق می‏دهند که از منظر سهامداران کمتر بهینه هستند. اگر، آن گونه که نظریه کارگزاری استدلال می‏کند، مدیران خودخواه به گونه‌ای عمل کنند که رفاه خود را به هزینه سود سهامداران سازمان افزایش دهند، پس مالکانی که اختیار تصمیم‏گیری خود را به کارگزاران خود واگذار می‏کنند باعث از دست دادن سود بالقوه‏ای می‏شوند که ممکن بود بر اثر استراتژی‏های بهینه مالکان به دست آید یا باعث تحمیل هزینه سیستم‏های نظارت و کنترل شوند که برای حداقل‏سازی عواقب ناشی از تصمیمات مدیریتی خودمحورانه طراحی می‏شوند. مسائل کارگزاری چگونه پدیدار می‏شوند از آنجایی که مالکان فقط به بخش نسبتا کوچکی از اطلاعات عملکرد شرکت دسترسی دارند که مورد استفاده مدیران اجرایی قرار می‏گیرند و نمی‏توانند هر تصمیم یا اقدام مدیر اجرایی را نظارت کنند، مدیران اجرایی اغلب برای پیگیری منافع خود آزادی عمل دارند. این وضعیت به عنوان مساله کژمنشی اخلاقی شناخته‌شده است. همچنین شانه خالی کردن از مسوولیت نیز نامیده می‏شود که اشاره به «منفعت‏جویی تعریف کارگزار چیست؟ شخصی توأم با لبخند» دارد. به عنوان برآیندی از کژمنشی‌ها، مدیران اجرایی ممکن است استراتژی‏هایی را طراحی کنند که بیشترین منافع ممکن را برای آنها فراهم کند، درحالی‌که منافع سازمان ملاحظات فرعی باشند. برای مثال، مدیران اجرایی ممکن است در پایان سال محصولات را پیش‌فروش کنند تا پاداش‏های سالانه خود را افزایش دهند، حتی با وجود اینکه تخفیفات گسترده‏ای که باید بدهند ثبات قیمت محصولات آنها را در سال بعد تهدید خواهد کرد. دلیل عمده دوم برای بروز هزینه‏های کارگزاری به عنوان کژ گزینی ( تعریف کارگزار چیست؟ انتخاب نامناسب یا وارونه) شناخته می‏شود که اشاره به توانایی محدود سهامداران در تعیین دقیق شایستگی‏ها و اولویت‏های مدیران اجرایی به هنگام استخدام آنها دارد. از آنجایی که کارفرمایان نمی‏توانند در بدو امر مناسب بودن یک مدیر اجرایی را به عنوان کارگزار مالکان تعیین یا گواهی نمایند، احتمال بروز مسائل غیرمنتظره ناشی از اولویت‏های غیر همپوشان (بدون فصل مشترک) بین کارگزاران و مالکان وجود دارد. رایج‏ترین راه‌حل برای مساله کژ گزینی و معضل اخلاقی (moral dilemma) این است که مالکان تلاش کنند، از طریق استفاده تعریف کارگزار چیست؟ از برنامه‏های پرداخت پاداش مدیران اجرایی، منافع خود را تا جایی که ممکن است با منافع کارگزاران همسو سازند. غالب‏ترین این رویکردها گزینه سهام است که مدیران اجرایی را قادر می‏سازد درست همانند سایر سهامداران از افزایش ارزش سهام منتفع شوند. در بیشتر موارد، برنامه‏های پاداش مدیران اجرایی تلاش‏هایی برای همسوسازی منافع مالکان و مدیران اجرایی‏اند تا به آن وسیله مدیران اجرایی را برای پشتیبانی از استراتژی‏هایی که دارایی‏های سهامداران را افزایش می‏دهد برانگیزند. در عین اینکه چنین طرح‏هایی غیر محتمل است که منفعت شخصی را به عنوان یک معیار اصلی در تصمیم‏گیری مدیران اجرایی از بین ببرند، ولی به کاهش هزینه‏های مرتبط با معضل اخلاقی و کژ گزینی کمک می‏کنند. راه‌حل‌هایی برای مساله کارگزاری علاوه بر تعریف مسوولیت‏های یک کارگزار در یک قرارداد و شمول عناصری نظیر مشوق‏های مبتنی بر پاداش که به همسویی منافع مدیران اجرایی و مالکان کمک می‏کنند، کارفرمایان می‏توانند اقدامات متعدد دیگری نیز برای به حداقل رساندن مسائل کارگزاری انجام دهند. نخست آنکه مالکان به مدیران اجرایی پاداش فوق‏العاده‏ای بابت خدماتشان بپردازند. این فوق‏العاده به مدیران کمک می‏کند تا وفاداری خود را به سهامداران به عنوان کلید دستیابی به اهداف مالی شخصی خود ببینند. راه‌حل دوم برای مساله کارگزاری دریافت‏ جبران خدمات مرتبط با بهره‏وری است. این به آن معنی است که مدیران اجرایی برای عملکرد عالی در آینده پاداش فوق‏العاده‏ شایسته‏ای دریافت می‏کنند. اقدامات استراتژیک در سال اول، که قرار است تاثیراتی در سال سوم داشته باشند، مبنایی برای پاداش‏های مدیر در سال سوم خواهند بود. این تاخیر زمانی بین عمل و پاداش به طور واقع‌بینانه‌تری به نتایج تصمیمات مدیران اجرایی پاداش می‏دهد، مدیر را برای مدت طولانی به شرکت پیوند می‏دهد و به طرز مناسبی فعالیت‏های مدیریت استراتژیک را به آینده معطوف می‏سازد. سرانجام، تشکیل تیم‏هایی از مدیران اجرایی در بخش‏های مختلف یک سازمان می‏تواند به تمرکز سنجه‏های عملکرد بر اهداف سازمانی به جای اهداف شخصی کمک کند. از طریق استفاده از تیم‏های مدیریتی، منافع مالکان اغلب اولویتی را دریافت می‏کنند که استحقاقش را دارند. منبع: کتاب مدیریت استراتژیک: تدوین، پیاده‏سازی و کنترل. ترجمه: محمدحسین بیرامی، سازمان مدیریت صنعتی

بازاریابی کارگزاران بورس

بازاریابی کارگزاران بورس

استراتژی های بازاریابی که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت برای کارگزاران بورس مشتری های جدیدی را به ارمغان می آورند و در سال های پیش رو نیز این استراتژی ها موثر و کاربردی خواهند بود.

بازار بورس در سال های اخیر پیشرفت چشمگیری را تجربه کرده است. با وجود رقابت زیاد و بازارهای جدید، اقدامات و مقررات جدیدی در این حوزه در حال افزایش است.

در حالی که این تغییرات در طولانی مدت شفافیت و اعتماد را به همراه خواهد داشت، تعریف کارگزار چیست؟ آنها در کوتاه مدت چالش های بسیاری را برای کارگزاران ایجاد می کنند.

ارتقاء خدمات بورس با کاهش دسترسی ارگانیک و چندین ممنوعیت تبلیغاتی که توسط شبکه های بزرگ اجتماعی و موتورهای جستجو اعمال می شود، بسیار دشوارتر شده است.

بنابراین، بسیار مهم است که استراتژی های بازاریابی و توسعه کسب و کار خود را بر روی مفاهیم سنتی بازاریابی و در عین حال پایدار متمرکز کنید.

پنج استراتژی بازاریابی برتر که به مشتریان فعلی شما و بازاریابی شفاهی بسیار متکی هستند تا مشتریان جدید را به دست آورید، عبارتند از:

 1. برنامه های وفاداری و جوایز
 2. خدمات مدیریت پول
 3. سیستم های داد و ستد (Trading) اجتماعی
 4. آموزش بورس
 5. دیجیتال مارکتینگ برای کارگزاران بورس

ایده اصلی این استراتژی ها ساده است و می توان با کلمات ساده ای به عنوان “گوش دادن به مشتریان و ارائه خدمات متنوع و کامل” آنها را بیان کرد.

در عصر رو به رشد وب و ارتباطات رسانه های اجتماعی، شرکت های مالی مدرن می بایست خدمات خود را تنظیم و شخصی سازی کنند.

بازاریابی کارگزاران بورس

برنامه های وفاداری و سیستم های پاداش

مشتری وفادار، موفقیت هر کسب و کار است زیرا:

 • آنها مشتاقانه خواهان دریافت اطلاعاتی در مورد محصولات و خدمات جدید می باشند
 • بررسی ها و نظرات مثبتی برای شما می نویسند
 • بازخورد سازنده می دهند
 • و از شرکت شما در انجمن های عمومی دفاع می کنند.

علاوه بر این، آنها می توانند حامیان برند شما شوند تا مشتری های جدیدی را جذب کنید.

برای حمایت از برند، شرکت ها می توانند از قابلیت های موجود در پلتفرم MetaTrader استفاده کنند، که به

– معامله کنندگان (traders)

– و نمایندگان کارگزاران موفق، پاداش می دهد.

بهترین نکته در مورد سیستم پاداش این است که شما می توانید خلاق باشید و هزینه های پیچیده و برنامه های کمیسیون را توسعه دهید که یکپارچگی کمپین های تبلیغاتی شما را تکمیل می کند.

با وجود اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار که محدودیت هایی را برای تبلیغات قرارداد مابه التفاوت (Contract For Difference) و گزینه های باینری اعمال می کند، باز هم می توان از جوایز در کمپین های ایمیل برای مشتریان موجود استفاده کرد.

چه نوع جایزه ای را می توان به خدمات کارگزاری شما معرفی کرد؟

از قسمت نمایندگی داخلی در حساب معامله گر در MetaTrader شروع کنید. از طریق افزونه های اضافی، عملکرد را به زنجیره نامحدودی از عوامل گسترش دهید، و در آخر، آن را با پاداش برای حجم معامله شده و سپرده های جدید به پایان برسانید.

خدمات مدیریت پول

خدمات مدیریت پول

 • مدیریت مشاوره پورتفولیو (Portfolio Advisory Management)،
 • مدیریت چند حساب (Multi Account Manager)
 • ماژول مدیریت تخصیص سهم (Lot Allocation Management Module)

که به اختصار PAM ، MAM، LMAM نامیده می شود. در واقع استراتژی ها یا مدل های مدیریت پول متفاوت هستند.

مدل مدیریت مشاوره پورتفولیو، حول توزیع سود به دست آمده بین سرمایه گذاران براساس سهم آنها در کل پورتفولیو می باشد.

روش مدیریت چند حساب، فرصتی برای مدیران فراهم می کند تا چندین حساب تجاری را کنترل کنند، جایی که معاملات براساس استراتژی کلی معاملات با اختلافات جزیی کپی می شوند.

ماژول مدیریت تخصیص سهم، به مدیران امکان تعریف کارگزار چیست؟ می دهد خطرات را با اختصاص مقادیر مختلف سهم به چندین حساب کنترل کنند.

از آنجا که مدیریت پول به

 • مدیران،
 • معامله گران
 • و سرمایه گذاران با تجربه
 • و همچنین افراد تازه وارد به بازار بورس نیاز دارد؛

گسترش خدمات کارگزاری شما با مدیریت پول، رشد کسب و کار شما را به ارمغان می آورد.

در اکثر موارد، مدیران موفق در حوزه پول

 • چندین طرفدار وفادار
 • و کانال های تبلیغی خود را برای جذب سرمایه گذاران جدید دارند.

از دیدگاه کارگزاری بورس، اصلاح مجدد کمپین های جذب مشتری برای دسترسی به مدیران ممکن است توسعه هوشمندانه استراتژی بازاریابی شما باشد.

خدمات مدیریت پول

خدمات داد و ستد (Trading) اجتماعی

پس از کسب محبوبیت در سال 2016، خدمات معامله گری اجتماعی با افزایش مخاطبان در بازارهای رو به رشد به یکی از محصولات محبوب مالی تبدیل شده است.

مفهوم معامله گری اجتماعی بسیار ساده است:

 • یک معامله گر حرفه ای، استراتژی خود را با سایر معامله گران به اشتراک می گذارد
 • و هزینه عملکرد یا هزینه اشتراک را نیز در سیستم های معاملاتی اجتماعی MetaTrader یا روش های دیگر دریافت می کند.

جامعه معامله گری اجتماعی با تجارت سنتی در بورس در یک راستا قرار دارند.

با این حال، این در اختیار شماست که هر دو مخاطب را به هم بپیوندید و مشتریان خود را جذب کنید.

روش های مختلفی وجود دارد که چگونه کارگزاری شما می تواند خدمات معامله گری اجتماعی را پیاده سازی کند، از جمله:

 • پلتفرم معامله گری اجتماعی شخص ثالث
 • راه حل کلیدی توسط ارائه دهندگان فناوری بورس
 • توسعه سیستم خود

البته، هر تعریف کارگزار چیست؟ تعریف کارگزار چیست؟ اجرا متفاوت است و برای درک بهینه ترین روش برای کسب و کار و مشتریان خود، نیاز به یک نگاه دقیق تر خواهید داشت.

آموزش بورس

آموزش بورس

 • موارد آموزشی،
 • پیش بینی ها
 • و سیگنال های تجاری همیشه مورد تقاضا خواهند بود

زیرا بخش وسیعی از معامله گران خواستار آنها می باشند از تازه کاران گرفته تا افراد با تجربه صنعت.

با این حال، ما گاهی اوقات با مطالب و مقالات قدیمی و یا کسل کننده در مورد نحوه معامله، چگونگی انتخاب کارگزار و غیره مواجه می شویم.

امروزه، مشتریان به آموزش های حرفه ای نیاز دارند که پاسخ به سؤالات خاص را ارائه می دهند. و این یک فرصت عالی برای توسعه بازاریابی محتوا شما با متمرکز کردن موضوعات می باشد.

در اینجا چند ایده برای شروع برنامه ریزی استراتژی بازاریابی محتوای خود در مورد آموزش بورس وجود دارد.

 1. وبینارها و دوره های آنلاین همچنان باعث جذب مشتریان زیادی می شوند. یک دوره 3 الی 5 ساعته یا چند وبینار 30 الی 45 دقیقه ای ضبط کنید و آنها را جدا از خدمات اصلی خود، تبلیغ کنید. نکته قابل توجه این است که لایو اینستاگرام در حال حاضر بسیار متداول و محبوب می باشد، پس می بایست توجه بیشتری به آن داشته باشید.
 2. پس از اتمام وبینار، همه را به یک گروه یادگیری در یک پلتفرم دیگر مانند فیس بوک دعوت کنید و ادامه گفت و گو ها و جذب مشتری خود را از آنجا ادامه دهید.
 3. در رسانه های اجتماعی، محتوای آموزشی ایجاد کنید یا یک گروه یادگیری عمومی بورس ایجاد کنید تا همه بتوانند از آن استفاده کنند و منجر به جذب مشتری جدید می شود. به طور جداگانه، یک گروه اختصاصی راه اندازی کنید تا مکالمات بین مشتریان موجود خود را هدایت کنید. همچنین گروه اختصاصی خود را در گروه های عمومی تبلیغ کنید تا به مشتریان خود اجازه دهید بر مشتریان بالقوه شما تأثیر بگذارند.
 4. اکنون شما ایمیل، یک گروه فعال و حساب اینستاگرام دارید. بقیه فعالیت ها بستگی به پیدا کردن رویکرد مناسب برای تبدیل آن دسته از مخاطبان به تعریف کارگزار چیست؟ مشتریان دارد. می توانید ایده هایی برای خود در بخش های فوق دریافت کنید.

دیجیتال مارکتینگ برای کارگزاران بورس

دیجیتال مارکتینگ برای کارگزاران بورس

دیجیتال مارکتینگ به کارگزاری شما در ارتقاء خدمات جدید کمک می کند.

با این حال، امسال در صنعت مالی ممنوعیت ها و مقرراتی تنظیم شده است که بر تبلیغات آنلاین تأثیر گذاشته است. با این وجود، هنوز روش های مختلفی برای انجام شیوه های دیجیتال مارکتینگ وجود دارد.

بهینه سازی موتور جستجو (SEO)

چند سال پیش، مردم برای الگوریتم های فهرست بندی خود، وب سایت هایی برای ماشین ها و روبات ها ایجاد می کردند.

امروزه، این الگوریتم ها بسیار پیچیده تر شده اند و افراد را مجبور می کنند در مورد شخصی که در حال جست و جوی وب سایت است، به فکر کردن بپردازند.

1) از کلمات کلیدی استفاده کنید که در واقع مشتریان شما از آنها استفاده می کنند.

با نصب افزونه های کلمات کلیدی در هر کجا (Keywords Anywhere) برای گوگل کروم خود، کلمات کلیدی مناسب را شناسایی کنید. یا اگر از گوگل ادوردز (Google Adwords) استفاده می کنید، می توانید شرایط جستجو را مشاهده کنید، یعنی آنچه مردم هنگام مشاهده تبلیغات شما در گوگل تایپ می کنند. کنسول جستجو (Search Console) سرویس دیگری توسط گوگل است که در آن می توانید مشخص کنید که صفحات وب تعریف کارگزار چیست؟ شما بر اساس چه کلمات کلیدی رتبه بندی شده است.

2) جستجو در وب سایت را واضح و ساده کنید و دعوت به عمل های (Call to action) مختلفی را آزمایش کنید.

3) محتوای اصلی تولید کنید و کلمات کلیدی را به صورت ارگانیک اضافه کنید.

4) اصول سئو مانند توضیحات متا، برچسب های Alt و غیره را بررسی کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد سئو، می توانید مقاله “آموزش سئو از پایه” را مطالعه کنید.

وبلاگ نویسی و اینفلوئنسر مارکتینگ

تلاش برای یافتن مطالب آموزنده و جذاب در مورد بورس ممکن است کار دشواری باشد. زیرا تعداد زیادی از وبلاگ نویسان وجود دارند که بدون آنکه به شما چیزی بگویند، این کار را به خوبی انجام داده اند.

اگر تجربه ای در معامله واقعی در بورس دارید، می توانید فوراً متوجه شوید که اطلاعات مربوطه ارائه نشده است.

به همین دلیل است که استفاده از اختیار شما به عنوان کارگزاری قانونی و همکاری با وبلاگ نویسان معتبر باعث

 • افزایش اعتبار،
 • آگاهی از برند
 • و جذب معامله گران جدید خواهد شد.

چت و پیام رسان

تعداد معدودی از افراد در حال جستجوی خبر در شبکه های اجتماعی هستند زیرا می توانند از پیام رسان ها استفاده کنند، جایی که می توانند

 • محتوا دریافت کنند
 • کارهای خدماتی متفاوت انجام دهند مثلا بلیط هواپیما بخرند
 • یا به سادگی با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرند تا یک مشاوره به موقع دریافت کنند.

کسب و کارهای موفق در حال افزایش راحتی ارتباط پیام رسان ها برای جذب مشتری جدید هستند.

انجمن ها و نظارت بر رسانه های اجتماعی

انجمن ها می توانند در ارائه بازخورد واقعی از معامله گران فعال بسیار مناسب باشند. ارتباط فعال با مشتریان در انجمن های آنلاین و شبکه های رسانه های اجتماعی نشان می دهد که شما به مشتریان اهمیت می دهید و در نهایت شفافیت را افزایش می دهید.

1) کامنت های مرتبط با شرکت خود را بررسی کنید و به هر نظر چه مثبت و چه منفی پاسخ دهید.

2) با مشتریان در انجمن ها تعامل برقرار کنید، مانند Reddit و دیگر شبکه های رسانه های اجتماعی مرتبط با صنعت.

3) مطالب و اخبار خود را با مخاطبان آنلاین به اشتراک بگذارید تا بازخورد و ایده های بیشتری را بدست آورید.

نتیجه

علیرغم مشکلاتی که در بازارایابی کارگزارن بورس وجود دارد، شما می توانید از طریق استراتژی های فوق مشتریان جدیدی جذب کنید، و خدمات با کیفیت تری ارائه دهید.

تعریف کارگزار چیست؟

امروزه کمابیش همه افراد با عبارات کارفرما، کارگر و پیمانکار و کارگزار سروکار دارند. گاهی بدون اینکه معنی کامل آنها را بدانند یا اینکه از تفاوت کارفرما و کارگزار آگاه باشند آنها را در گفت‌وگوهایشان و برخی قراردادهایشان بکار می‌برند.

شما هم اگر در طول عمرتان با کارهای پروژه‌ای برخورد کرده باشید. قطعا به عبارات کارفرما و پیمانکاریا در این قرارداد‌ها برخورد کرده‌اید.و یا ضمن کار از آنها استفاده کرده اید .اما آیا به درستی از مفهوم این دو عبارت اطلاع دارید؟ تفاوت کارفرما و کارگزار را می‌دانید؟ در ادامه این متن قصد داریم به این سوالات پاسخ کاملی ارائه دهیم.

کارفرما چه کسی ا‌ست؟

براساس ماده ۳ قانون کار: ” کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند.” و همینطور به موجب آیین‌نامه کارگزار مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۳

شورای عالی حفاظت فنی : ” کارفرما یا مقاطعه دهنده شخصی حقیقی و یا حقوقی است که اجرای عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک به کارگزار واگذار می نماید در ضمن نمایندگان ایشان در حکم کارفرما خواهند بود.

در تعریفی فنی از کارفرما ، می‌توان گفت:” کارفرما، فرد حقیقی یا حقوقی است که به عنوان یک طرف امضاکننده قرارداد جهت اجرای عملیات مورد توافق در قرارداد با طرف دیگر یعنی پیمانکار، مشاور یا کارگر همکاری می‌کند.

فرق کارفرما و کارگزار

فرق کارفرما و کارگزار

همانطور که از عبارت کارفرما به چشم می‌خورد، او فرمان کار را به کارگزار می‌دهد. اما کارفرما چه کارهایی انجام می‌دهد که او را از سایر افراد دست‌اندرکار پروژه متمایز می‌کند.

نکته مهم راجع به وظایف کارفرما در قرارداد پیمانکاری، انتخاب کارگزار است. این کارفرما‌ست که انجام تعهدات راجع به قرارداد پیمانکاری را برعهده دارد. و همینطور پیشرفت پروژه را کنترل می‌کند.

به چه کسی کارگزار می‌گویند؟

به موجب همان آیین‌نامه شورای عالی حفاظت فنی؛ ” کارگزار شخصی حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است که بر اساس اسناد و مدارک پیمان ،مسئولیت اجرای عملیات پیمان را به عهده می‌گیرد.

” درتعریف حقوقی کارگزار نیز می‌توان گفت: کارگزار شخصی حقیقی یا حقوقی است که طی امضای پیمان (قرارداد) با کارفرما، متعهد به اجرای موضوع مورد پیمان می‌شود. کارگزار موظف به انجام کاری است که توسط کارفرما در قرارداد به او محول شده است.

پیمانکار وظیفه دارد کلیه مقرات ایمنی را در پروژه رعایت کند . حق بیمه کارگران را پرداخت کند. و طبق زمانبندی های قرارداد پروژه را تحویل کارفرما دهد. در ادامه به چند مورد از تفاوت‌های کارفرما و پیمانکار اشاره می‌کنیم.

اگر برای انعقاد قرارداد پیمانکاری‌تان نیاز به راهنمایی دارید می‌توانید از مشاوران دادمهرگستر در این حوزه کمک بگیرید.

فرق کارفرما و کارگزار

فرق کارفرما و کارگزار

فرق کارفرما و کارگزار:

کارفرما و پیمانکار به وسیله‌ قرارداد پیمانکاری به هم متصل می‌شوند. تا پروژه را پیش ببرند. اما تفاوت کارفرما و کارگزار به عنوان دوطرف این قرارداد در چیست؟ چه چیزی این دو را از هم متمایز می‌کند؟

ده تفاوت کارفرما و کارگزار به این ترتیب است:

 1. این کارفرماست که برای یک پروژه کارگزار مناسب را انتخاب می‌کند.
 2. کارگزار موظف به انجام کارهایی‌ست که کارفرما طبق قرارداد به او سپرده است.
 3. کارفرما مسئول بیمه کردن پرسنل در پروژه است اما کارگزار مسئول پرداخت حق بیمه به آنهاست.
 4. کنترل پیشرفت پروژه با کارفرما است و پیشبرد پروژه با کارگزار
 5. کارگزار نماینده فنی صاحب‌کار (کارفرما) در پروژه است و باید تمام مراحل کار را به کارفرما گزارش دهد.
 6. انتخاب نوع قرارداد پیمانکاری با کارفرما است و برطبق آن پیمانکار را انتخاب می‌کند.
 7. تعیین زمانبندی پروژه با کارفرما است و انجام هر مرحله کار با کارگزار است.
 8. کارفرما می‌تواند قراردادش را با تعریف کارگزار چیست؟ کارگزار در صورت دیدن تخلف فسخ کند.
 9. کارفرما می‌تواند هر زمان پروژه را خاتمه دهد.
 10. کارفرما بیش از هر کس دیگر در قرارداد کارگزار ، موظف به اجرای قانون و توجه به اصول درست قرارداد است.

حال که با تفاوت کارفرما وکارگزار آشنا شدید بهتر است برای این که دچار دردسرهای ناشی از عدم نوشتن قرارداد یا نوشتن قراردادی نامناسب نشوید، با یک مشاور حقوقی در زمینه قراردادها مشورت کنید. برای تهیه نمونه قرارداد پیمانکاری می‌توانید به سایت موسسه حقوقی دادمهرگستر مراجعه کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.