قیمت بازار و ارزش‌گذاری اوراق قرضه


نرخ بهره مورد انتظار بازار سرمایه

یکی از اساسی ترین ابهاماتی که دائما گریبانگیر تحلیلگران بازار های اقتصادی است ، تشخیص نرخ بهره مورد انتظار بازار به صورت کلان است.

همانطور که میدانیم یکی از بنیانهای منطق ارزش گذاری اوراق بهادار، نرخ قیمت بازار و ارزش‌گذاری اوراق قرضه بهره مورد انتظار(۱)سرمایه گذاران است. با بهره گیری از منطق توازن ریسک و بازده میتوان پی برد که این نرخ برای ارزشگذاری سهام به طبع بیشتر از اوراق بهادار دولتی و یا بعضا بیشتر از اوراق با درآمد ثابت شرکتی خواهد بود .

به گزارش اقتصادنیوز با همین نگرش میتوان برداشت کرد در میان سهم های موجود بازار هم نرخهای مورد انتظار متفاوتی بنا به شرایط شرکتها وجود دارد . روی سخن ما در این مقاله به اوراق بهادار با درآمد ثابت است که عموما بازپرداخت جریانهای نقدی آنها تضمین شده است.

بررسی های اقتصادنیوز نشان می دهد؛ به طورنسبی نرخ بهره های مورد انتظار اوراق با درامد ثابت شرکتی بیشتر از اوراق بهادار دولتی (یا موسسات شبه دولتی) اما کمتر از سهام شرکتهاست . یکی از اهم دلایل این تمایز وجود ضمانتهای متعددی است که برای این اوراق در نظر گرفته شده است. در اقتصادی های بزرگ ، اوراق بهادار دولتی از باب تعهد ناشر به بازپرداخت ، بدون ریسک در نظر گرفته می شود.

در کشور ما نیز فشار سازمان بورس بر لزوم وجود ضامن پرداخت برای اوراق بهادار شرکتی، ریسک عدم پرداخت و نکول این اوراق را بسیار کاهش داده است. البته این فرض زمانی صحیح است که ضامنهای موجود در سیستم بانکی کشور بتوانند به درستی و در لحظه به تعهدات کثیر خود عمل کنند.

هنر تحلیلگر مالی در بحث قیمت گذاری، تشخیص مفروضات صحیح ارزشگذاری است. یکی از مهمترین اجزا نرخ مورد انتظار ، برخ بهره بدون ریسک است. در این روزها وقتی از تحلیل گران تازه کار پرسیده میشود چه نرخی را بعنوان نرخ بهره مورد انتظار بدون ریسک در مدل ارزشگذاری خود بکار میبرند بدون تامل پاسخ میدهند : ۲۰درصد. چرا که نرخ کوپن اوراق مشارکت دولتی است. حال باید پرسید این گفته تا چه حد درست است؟ مقدار صحیح را چگونه باید کشف کنیم؟

در بحث اوراق با درآمد ثابت با دانستن نرخ بهره مورد انتظار ، میتوان جریانهای نقدی حاصل از اوراق بهادار را ( با داشتن نرخ کوپن اوراق) با در نظر گرفتن منطق ارزش زمانی پول تنزیل کرد و قیمت روزانه این اوراق را محاسبه کرد.

پس بطور عکس با دانستن کوپن اوراق و قیمت آن ، نرخ بهره مورد انتظار اوراق قابل تشخیص است . در حقیقت گزاره بالا که تحلیلگران روی آن تمرکز دارند با مفهومی که اکنون گفته شد تفاوت دارد . پس بیاییم با زبانی ساده تر مسئله را بازگو کنیم.

اینکه نرخ کوپن اوراق مشارکت دولتی ۲۰ درصد است، متضمن این نیست که نرخ مورد انتظار سرمایه گذاران در اوراق بدون ریسک ۲۰درصد است. در اینجا تحلیل قیمت این اوراق مهم است . اگر نرخ مورد انتظار سرمایه گذاران با نرخ کوپن اوراق برابر بود این اوراق در قیمت اسمی(۲)خود معامله می شود. اما اگر نرخ مورد انتظار سرمایه گذاران کوچکتر از نرخ کوپن اوراق بود این اوراق در قیمتی بالاتر از ارزش اسمی خود معامله میشود(در صرف) و بلعکس (درکسر).

پس با توجه به قیمت گذاری اوراق مشارکت است که ما میتوانیم به نرخ واقعی مورد انتظار دست یابیم. حال گزاره بالا را تصحیح می کنیم: نرخ بهره مورد انتظار بدون ریسک برابر ۲۰درصد (نرخ کوپن کنونی اوراق) است، به شرطی که قیمت روزانه این اوراق برابر با ارزش اسمی آن باشد.

برای مثال در اقتصاد آمریکا(۳) در حالت عرفی بر اساس قیمت گذاری اوراق قرضه ۱۰ ساله بانک مرکزی آمریکا به این نرخ دست میابند که بطور روزانه در مجلات و رسانه های اقتصادی گزارش میشود(۴).

درمیان اوراق بهادار با درآمد ثابت های موجود در بازار سرمایه ، اوراق مشارکت نهادهای دولتی مانند شهرداریها بیش از سایر به ویژگی های اوراق بهادار بدون ریسک با پشتوانه بانک مرکزی نزدیک است . میتوان با تحلیل اوراق مشارکت شهرداریها در حال حاضر از جو انتظاری بازار در خصوص نرخ بهره بدون ریسک آگاه شد.

(۱) EXPECTED RATE OF RETURN

(۲)این روابط سرانگشتی را نمیتوان به سایر اوراق بهادار با درامد ثابت تعمیم داد چرا که ساختار پرداختها متفاوت است.

مقایسه مدل های مبتنی بر بازار با مدل اوهلسون در ارزشگذاری حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این تحقیق، در جست وجوی مدل ارزشگذاری است که ارزش های حاصل از آن بیشترین تشابه را با ارزش های بازار قیمت بازار و ارزش‌گذاری اوراق قرضه شرکت های پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد. در این راستا چهار مدل ارزشگذاری؛ ارزشگذاری عایدات پسماند، مدل ضریب قیمت به عایدات، مدل ارزش فعلی تعدیل شده و مدل های تنزیل جریانات نقد آزاد قابل پرداخت به سهامداران به همراه مدل اوهلسون موردمقایسه قرار گرفته اند. با توجه به اینکه ارزش بازار یک شرکت در طی سال ثابت نیست و تغییر می کند، سه متغیر جایگزین برای ارزش بازار تعریف شده است. این متغیرهای جایگزین عبارت اند از: کمترین بیشترین ها، بیشترین کمترین ها و متوسط ارزش بازار در طی یک سال. دقت مدل ها بر مبنای معیار میانه درصد قدرمطلق خطا و معناداری پسماند مدل رگرسیون موردمقایسه قرار گرفته است. به منظور آزمون وجود تفاوت معنادار بین میانه قدرمطلق خطای مدل های مختلف از آزمون ANOVA و همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد، مدل های مدل جریان نقد آزاد تنزیلی و نسبت قیمت به عایدات صحیح ترین تخمین ها را از قیمت بازار ارائه می دهند؛ در حالی که مدل اوهلسون دارای کمترین دقت است؛ به طورکلی این نتایج با نتایج تحقیقات صورت گرفته در سایر بورس های دنیا در تضاد هستند.

بررسی سودمندی مدلهای ارزشگذاری در پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

افراد و گروههای مختلفی به مسئله ارزشگذاری شرکتها علاقمند هستند در عرصه عمل سهامداران، سرمایه گذاران و به طور کلی معامله گران بازار سهام به ارزشگذاری شرکتها اهمیت ویژه ایی می دهند. زیرا باید درباره خرید، فروش، یا نگهداری سهم شرکتها تصمیم بگیرند. همین موضوع باعث شده است که جهت بسیاری از تحقیقات مالی به سمت پیش بینی قیمت یا بازده سهام در بازارهای مختلف معطوف شود.در این تحقیق هدف بر آن است که توانایی مدلهای ارزشگذاری سهام شامل مدل نسبت قیمت به سود (ضرایب تکاثری )و مدل ارزش افزوده بازاردر پیش بینی قیمت بازار سهام راطی یک دوره 4 ساله (1383-1386)مورد بررسی قرار دهد. در این راستا از آزمون t زوجی و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. روش این تحقیق قیاسی _ استقرایی است که با استدلال قیاسی فرضیه ها تدوین شده است. نتایج حاصل حاکی از آن بود که روش های ارزشگذاری ضریب قیمت به سود و ارزش افزوده بازار می توانند در بررسی و پیش بینی قیمت و بازده سهام مفید واقع شوند. همچنین می تواند توسط سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران شرکتها، سازمان بورس اوراق بهادار، کارگزاران، تحلیلگران مالی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

منابع مشابه

بررسی سودمندی مدلهای ارزشگذاری در پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

این تحقیق بر آن است تا توانایی مدلهای ارزشگذاری سهام شامل مدل نسبت قیمت به سود (ضرایب تکاثری )و مدل ارزش افزوده بازاردر پیش بینی قیمت بازار سهام را طی یک دوره 4 ساله (1383-1386) در سه صنعت فلزات اساسی، خودروو ساخت قطعات و صنعت سیمان مورد بررسی قرار دهد . ارزش های برآورد شده سهام با قیمتهای واقعی آنها به منظور صحت مدل های استفاده شده در این فرایند ارزشیابی مورد مقایسه قرار می گیرند. این تحقیق ا.

بررسی ساختاری قبلیت پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تغییرات قیمت سهام یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه هر سرمایه گذار است. سرمایه گذارانی که با اهداف بلند مدت نیز سرمایه گذاری می کنند به نوعی به قیمت سهم و تغییرات آن حساس و از خود واکنش نشان می دهند. تغییرات قیمت یک منبع مهم اطلاعاتی و موثر در ارزیابی وضعیت بنگاه ها. ارزیابی تطبیقی با سایر واحدها. ارزیابی کارآیی میران و از همه مهمتر موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران است. هدف این تحقیق بررسی امکان پ.

بررسی سودمندی روش های کاهش متغیرها در پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف این پژوهش، بررسی سودمندی روش های مختلف کاهش )انتخاب و استخراج( متغیرها در پیش بینیبازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، با بررسی پیشینهپژوهش، 52 متغیر اولیه که بیشتر در ادبیات استفاده و داده های مورد نیاز برای سنجش آنها در دسترسبود، جستجو و با استفاده از روش انتخاب متغیر ریلیف و روش استخراج متغیر تحلیل عاملی، متغیرهای بهینهاز ب.

مدلی برای پیش بینی دستکاری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار (مورد مطالعه: در بورس اوراق بهادار تهران)

یکی از مهترین مباحثی که در سالهای اخیر در محافل حرفه ای و دانشگاهی مطرح بوده، بحث دستکاری قیمت در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مقاله ابتدا با انجام آزمون های تسلسل، خودهمبستگی و بررسی پسماند رگرسیون، وجود بازدهی غیر عادی (تفاوت معنی دار بین بازدهی واقعی و بازدهی انتظاری تعدیل شده برمبنای ریسک)، در سهام130 شرکت بورسی که طی سالهای 1381 تا انتهای 1385 در مقاطعی از نوسانات شدید قیمتی برخوردا.

تاثیر شوک نقد شوندگی وحباب های سهام بر پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر شوک نقد شوندگی و حباب‌های سهام بر پیش‌‌‌بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ‌‌می‌باشد‌‌. دوره مورد بررسی در این پژوهش از ابتدای سال 1390 تا انتهای سال 1396 به‌صورت داده‌‌های سالانه ‌‌می‌باشد‌‌. برای بررسی از روش اقتصادسنجی پانل دیتا استفاده شده است‌‌. پس از تجزیه‌وتحلیل آماری نتیجه‌گیری شده است که نقدشوندگی و حباب قیمتی تأثیر مثبتی بر پیش‌‌‌بینی شاخص.

پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس قیمت بازار و ارزش‌گذاری اوراق قرضه اوراق بهادار تهران

در اقتصاد امروز تاثیر بورس اوراق بهادار در سرمایه‏گذاری، تامین مالی بنگاه‏های اقتصادی و رشد و توسعه کشورها کاملاً مشهود می‏باشد. با توجه به ماهیت بورس اوراق بهادار و ریسک ناشی از سرمایه‏گذاری در آن، سیاستگذاران همواره در جستجوی روش‏هایی برای پیش‏بینی شاخص قیمت سهام برای حداقل نمودن ریسک تصمیم‏گیری بوده‏اند. در این پژوهش ابتدا روش‏های سری‏زمانی و شبکه‏عصبی معرفی شده و سپس در فصل چهارم تحقیق، متغی.

آموزش نحوه محاسبه بازده اوراق قرضه و بهادار بورس و فرابورس

در این مقاله قصد داریم تا اطلاعاتی را در مورد محاسبه بازده اوراق در اختیارتان قرار دهیم، موردی که باید به آن توجه نمود این اسست که دو عامل بسیار مهم در تعیین نرخ اوراق در بازار ثانویه پر اهمیت می باشد و شاید شما نسبت به آنان بی اطلاع باشید و با خود بگویید این دو عامل چه هستند؟ در جواب باید بگوییم که ریسک و بازده اوراق نقش کاربردی دارند.

آموزش محاسبه بازده اوراق

آیا می دانید نرخ بازده تا باز خرید آن که حاصل نگه داری نمودن اوراق تا اولین موعدی که برای برای سرمایه گذاری است را نشان می دهد. به نوع دیگر اگر بازار گردان اوراق تاریخ مشخصی را برای باز پس گرفتن این اوراق معلوم نماید، صاحبان دارنده این اقلام به راحتی می توانند نرخ را محاسبه کنند و از این موضوع اطلاع یابند که تا چه زمانی چه مقدار بازدهی عایدشان خواهد شد و در حین بازخرید هم به خوبی از مقدار سودی که به دست خواهند آورند، نیز مطلع می گردند.

بازده فعلی همانند بازده تا سر رسید می باشد که به صورت کامل جریان های نقدی را به صورت سالیانه از اوراق قرضه به قیمت بازار نسبت و تقسیم می کنند تا بتوانند ارزش بازده کند را با خریداری این نوع اوراق مشخص و با نگه داری نمودن آن به مدت چند ماه مشخص ارزش زمانی مبلغ به دست آمده را به دست آورد.

همان طور که می دانید بازده تا زمان سررسید همان نرخ بهره ای است، که فرد سرمایه دار با سرمایه گذاری جدید در پرداخت کوپن از اوراق همراه با نرخی که دارای بهره ثابت تا زمان سررسید اوراق قرضه می باشد. هم چنین قیمت موجود در بازار عرضه با میزان ارزش جریان های نقدی برابری می کند و یک شخص سرمایه گذار به خوبی از این موضوع مطلع می باشد که قیمت کنونی نوع قرضه، پرداخت کوپن و ارزش سر رسید چه قدر می باشد.

آموزش محاسبه بازده اوراق فرابورس

در ابتدا باید بگوییم که بازار فرابورس به طور رسمی و جدی فعالیت خود را از سال 87 تحت نظارت سازمان بورس اوراق از نوع بهادر آغاز نمود و جالب است بدانید که ساختار و نقش آن همانند بورس می باشد، اما نکته ای که باید بدانید این است که شرایط پذیره نویسی و انجام معامله در فرابورس راحت تر می باشد تا به عنوان اهرم کمکی به تأمین مالی اقتصاد کشور کمک نماید.

جالب است بدانید که اوراق بهادر دارای انواع متنوعی می باشند که در بازار فرابورس کاملاً قابل معامله می باشند و ورود نمودن آنان شرایط و لزومات کم تر و ساده تری را دارا می باشد. این ساز و کار های ساده و میزان تنوع در شرایط پذیرفته شدن شرکت ها در این مرکز ، امکانات و تجهیزاتی را فراهم نموده است تا بنگاه ها بتوانند با به دست آوردن حداقل شرایط در زمان کوتاهی به این بازار ورود پیدا کنند و از مزایای شرکت های مورد پذیرش در بازار مبادلات مربوط به اوراق بهادر بهره ببرند و ود خوبی را کسب نمایند.

آموزش محاسبه بازده اوراق قرضه

به طبع متخصصان در این زمینه می دانند که ما هم اکنون می خواهیم در مورد چه موضوعی صحبت نماییم و امیدواریم که این مطالب برای افرادی که به تازگی به این جمع پیوسته اند، مفید واقع شود. چگونگی قیمت و بازده مورد ذکر شده به شرح مقابل می باشد. ما در این مبحث می خواهیم به محاسبه مبلغ در مورد علت تغییر هزینه اوراق قرضه و حساسیت های به وجود آمده در این حوزه نسبت به برخی از اوراق قرضه بپردازیم. در این مقاله سعی می نماییم تا به طور مفصل اطلاعاتی را بیان نماییم تا بتوانید حداکثر استفاده را از این دست نوشته ببرید و در نهایت تجزیه و تحلیل هایی را مربوط به این موضوع به شما عزیزان ارائه خواهیم نمود.

کسانی که در این حوزه شناخت کاملی را ندارند نمی دانند که چه عاملی تعیین کننده قیمت قرضه می باشد. در حال حاضر ارزش به دست آمده در بازار امروز که بسیار در نوسان می باشد و مبلغی که را که توسط سرمایه گذاران در ازای اوراق پرداخت می نمایند را تعیین می نماید. البته نا گفته نماند که این ارزش با نوع ذاتی نیز یکسان می باشد و به طبع در آینده جریانات نقدی خوبی را به همراه دارد. جریان های موجود همانند سود سهام می تواند یکسان با قیمت تعیین شده نهایی و یا ارزش باز خرید باشد. در نهایت با یکی از این دو یا ترکیبی از آنان یکسان است. در زمان حال لازم است ارزش فعلی مشخص شود تا جریانات نقدی با نرخ معین و مناسبی تنظیم شوند.

آموزش فرمول محاسبه بازده اوراق بهادار

فرمول محاسبه بازده اوراق بهادر را می توانید به آسانی و در کسری از زمان در سایت های مرتبط به دست آورید. آیا می دانید که نرخ بهره و بازده اوراق دارای چه معنی می باشند؟ آیا با یک دیگر تفاوت دارند؟ در جواب باید بگوییم که این دو واژه دارای یک مفهوم می باشند و از لحاظ معنی با هم برابری دارند. در واقع نرخ بهره عبارت است از مبغ پرداختی توسط شخصی که گیرنده وام می باشد به فردی که وام را اعطا می نماید و در ازای آن از منابع موجود نیز بهره مند می گردد و آن را اندازه می گیرد. آیا می دانید که میزان شکاف نرخ سود در هر لحظه از زمان بین حداقل و حداکثر چند درصد می باشد؟ مقدار کم ترین و بیش ترین بین 12 الی 15 درصد است.

آموزش محاسبه نرخ بازده اوراق قرضه

در مورد نرخ ود و بازده اوراق قرضه مقدار اختلاف موجود رقمی بین 1100 تا 1600 واحد می باشد. در نتیجه می توان ذکر نمود که دو صدم این نوع قرضه شامل 200 واحد می شود. جهت این که مبنایی برای مشخص نمودن نرخ های گوناگون داشته باشیم، بهتر است که یک نرخ را اساس و مبنا قرار داده و این خود موجب می شود تا نرخ دارای ریسک کم و در زمان کوتاه باشد که در واقع همان نرخ مرتبط با نوع خزانه است.

البته لازم به تذکر است که مابقی نرخ ها به چند دلیل قابل قیاس نمی باشند که در ادامه به آنان می پردازیم. در ابتدا اولین موردی که سبب می شود تا مقایسه آنان سخت شود، تفاوت موجود در سررسید ها می باشد و دومین مورد آن نیز صرف ریسک است. هم اکنون می خواهیم تا مروری بر عامل های مشخص کننده نرخ سود جاری و موارد مؤثر بر آن داشته باشیم. جالب است بدانید که اگر افراد سرمایه گذار از مبانی نرخ های موجود در بازار مطلع باشند، به خوبی قادر هستند تا نرخ بهره را معنا و تفسیر نمایند و آنان را مورد ارزیابی قرار دهند. نا گفته نماند که مبنای اصلی بهره موجود در بازار مربوط به نرخ بر اساس مقدار هزینه فرصت مصرفی می باشد و ودر واقع نشان گر این است که به جای مصرف، اشخاص مشتاق شوند تا به پس انداز اقدام کنند و معمولاً هم این مورد بدون ریسک یا با ریسک کم همراه می باشد.

آموزش محاسبه بازده اوراق اخزا

در حقیقت در حال حاضر و شرایطی که هم اکنون در آن قرار داریم و اقتصاد کشور دارای نوسان می باشد، اوراق خزانه اسلامی نقش ابزار کمک کننده به عنوان ابزار مالی از نظر بازدهی برای افراد سرمایه گذار را ایفا می نماید و با توجه به به میزان بازدهی متعادل و مناسبی که از این اوراق انتشار یافته است، این اوراق سبب شده تا بسیاری از اشخاص سرمایه گذار راغب به خرید اوراق شوند.

محاسبه بازده اوراق خزانه را نیز در مقاله های اخیر به خوبی توضیح دادیم و اگر تمایل دارید تا در این مورد راهنمایی کسب کنید می توانید به نوشته های پیشین مراجعه کنید. آیا می دانید که بین تغییرات قیمت اوراق قرضه و نرخ بهره چه رابطه ای وجود دارد؟ آیا این دو نیز یکسان هستند؟ در جواب باید بگوییم که این دو اصطلاح دارای رابطه کاملاً معکوسی می باشند و افراد سرمایه گذار این جمله را ملکه ذهن خود نموده اند.

زمانی که جایگاه و سطح حداقلی بازده که مورد انتظار افراد سرمایه گذار از اوراق بهادر تغییر پیدا می کند، در این صورت نیز حدااقل بازده مورد انتظار از تمامی اوراق های قرضه که انتشار پیدا کرده بودند نیز تغییر می یابند و در نهایت با تغییر موارد ذکر شده، قیمت نیز عوض می شود. اساس و فهمیدن این رابطه معکوس، به عنوان پایه اصلی شناخت، ارزشیابی و همچنین شامل مدیریت این اوراق می باشند. پیشنهاد ایران بورس به شما مطالعه مقاله آموزش مدیریت ریسک می باشد.

اوراق قرضه

محاسبه بازده اوراق قرضه را در مطالب قبلی برای شما عزیزان درج نمودیم و تلاش نمودیم تا جای ممکن اطلاعات ارزشمند و مهمی را در این زمینه در اختیارتان قرار دهیم. در ادامه مبحث قصد داریم تا از منابع بازده سرمایه گذاری اوراق قرضه مطالبی سودمند را در اختیارتان قرار دهیم. بازده سرمایه گذاری مربوط به این نوع اوراق ناشی از 3 منبع می باشد که در نتیجه کل آن ها بازده کامل را نمایش می دهد. البته کوپن سود به صورت شش ماه قابل پرداخت می باشد.

اما تا کنون بهره بر بهره را شنیده اید و می دانید چگونه محاسبه می گردد؟ بهره بر بهره هم حاصل از سرمایه گذاری های مکرر و مجدد کوپن که دارای کوپن شش ماه است حاصل می گردد. اما موضوع مهمی که باید از آن مطلع باشید این است که این کوپن ذکر شده و اصل مبلغ کاملاً مشخص می باشند و میزان ارزش واقعی آنان را در زمان حال می توان با با بهره گیری از تنزیل مبلغ های مربوطه به تمامی پرداخت های آینده و حداقل نرخ بازده به دست آورد.

سوالات متداول

  1. محاسبات YTM چه چیزی را در نظر نمی گیرد؟

طبق معمول مالیات هایی را که یک فرد سرمایه گذار در اوراق قرضه پرداخت می نماید را نادیده می گیرد. و از آن به اسم خرید ناخالص یاد می نمایند.

جالب است بدانید که هم اکنون پرداخت کوپن یک نوع اوراق قرضه به حساب می آید و یا در حقیقت یک ابزار عالی و تکمیلی برای محاسبه بازده به شمار می رود.

بهره و زیان کل دارایی از اختلاف مبلغ خرید و قیمت حاصل از فروش، همچنین میزان مبلغ در سررسید و یا باز خرید اوراق نیز به دست می آید.

تاثیرات نرخ بهره بر بازار سهام

تاثیرات نرخ بهره بر بازار سهام

نرخ بهره برای اکثر مردم مهم است و همچنین می‌‌تواند در بازار سهام تاثیرگذار باشد، اما چرا؟ در این مقاله به ارتباط بین نرخ بهره با بازار سهام و اینکه چگونه ممکن است بر قیمت بازار و ارزش‌گذاری اوراق قرضه زندگی ما تاثیر بگذارند، پرداخته می‌شود.

بهره در واقع هزینه‌ای است که فرد در قبال استفاده از پول فرد دیگری به وی می پردازد. خانوارها با این مفهوم به‌خوبی آشنا هستند، آنها باید برای خرید خانه از بانک وام رهنی دریافت کنند و در عوض بهره‌ آن را بپردازند. دارندگان کارت‌های اعتباری نیز این مفهوم را خوب می‌دانند، آنها پول را به ‌صورت کوتاه‌مدت قرض می‌گیرند و به وسیله آن خرید خود را انجام می‌دهند. اما زمانی که صحبت از بازار سهام و تاثیر نرخ بهره می شود شرایط فرق می‌کند.

نرخ‌های بهره در واقع همان هزینه‌های هستند که بانک‌ها برای استقراض پول از بانک مرکزی متحمل می‌شوند. چرا این ارقام مهم هستند؟ بانک مرکزی توسط این نرخ‌ها سعی در کنترل تورم دارد. تورم، ناشی از تقاضا زیاد و یا عرضه کم است که سبب افزایش قیمت‌ها می شود. بانک مرکزی با اثر گذاری بر مقدار پول در دسترس، می تواند تورم را کنترل کند. در حقیقت با افزایش نرخ بهره بانک مرکزی عرضه پول را کم می‌کند و به نوعی دسترسی قیمت بازار و ارزش‌گذاری اوراق قرضه قیمت بازار و ارزش‌گذاری اوراق قرضه به آن را گران‌تر می‌کند.

هنگامی که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می دهد، این اقدام تاثیر آنی بر بازار سهام نمی‌گذارد. در عوض تاثیر مستقیمی بر بانک‌ها برای وام گرفتن از بانک مرکزی می‌گذ‌ارد. اولین اثر غیرمستقیم افزایش نرخ بهره این است که بانک‌ها نرخ‌های بهره را برای مشتریان افزایش می‌دهند. افراد برای گرفتن وام رهنی و کارت‌های اعتباری تحت تاثیر این افزایش قرار می‌گیرند، به خصوص اگر از نرخ‌های بهره‌ی شناور استفاده کنند. این اقدام بر مقدار پولی که مردم می توانند خرج کنند اثر می‌گذارد. علاوه بر این، افراد همچنان باید قبوض را پرداخت کنند وقتی این قبوض گران‌تر می‌شوند، پول کمی از درآمد خانوارها باقی می‌ماند. این بدین معناست که خانوارها محتاطانه تر خرج می کنند. به همین علت، شرکت‌ها به‌صورت غیرمستقیم ازعکس العمل مشتریان در برابر کاهش نرخ بهره تاثیر می‌گیرند. اما افزایش نرخ بهره به‌صورت مستقیم بر شرکت‌ها نیز تاثیر می‌گذارد. آنها باید برای گسترش فعالیت‌های عملیاتی خود باید از بانک‌ها وام بگیرند. وقتی بانک‌ها استقراض را گران‌تر می‌کنند، شرکت‌ها شاید دیگر نتوانند به مقدار زیاد وام بگیرند و مجبور هستند تا بهره‌ بالاتری پرداخت کنند. هنگامی که شرکت‌ها کمتر هزینه می کنند کمتر رشد خواهند کرد که این امر سبب کاهش سود آوری‌ آنها نیز می شود.

همانطور که گفته شد تغییر در نرخ بهره بر شرکت‌ها و مردم اثر می‌گذارد، اما علاوه بر آن بر بازار سهام نیز تاثیر می‌گذارد. یکی از راه‌های ارزش‌گذاری شرکت‌ها، جمع ارزش فعلی جریانات نقد آتی شرکت‌ها است. برای بدست آوردن قیمت سهام، مجموع ارزش فعلی جریانات نقد آتی بر تعداد سهام موجود تقسیم می‌شود. نوسانات قیمت سهام نشان دهنده انتظارات سرمایه‌گذران زمان‌های مختلف از شرکت دارند. به خاطر این تفاوت‌ها سرمایه گذاران تمایل دارند که در قیمت‌های متفاوت سهمی را بخرند یا بفروشند.

اگر تصور شود که شرکت در آینده رشد و یا سود کمتری خواهد داشت (در اثر بهره بالا بدهی و یا درآمد کم) مقدار جریانات آتی آن کاهش یافته و در نتیجه قیمت سهامش کاهش می یابد. اگر قیمت سهام بسیاری از شرکته‌ا کاهش پیدا کند، کل بازار و شاخص‌هایی از قبیل داو جونز و اس اند پی افت می کنند.

برای بسیاری از سرمایه گذاران افت قیمت سهام و بازار خوشایند نیست. سرمایه گذاران تمایل دارند ارزش سرمایه‌گذاری‌ آنها افزایش یابد که این افزایش ارزش می‌تواند ناشی از افزایش قیمت سهام، دریافت سود تقسیمی و یا هر دو این موراد است. با انتظار رشد کم وجریانات نقد آتی کمتر، سرمایه گذاران رشد قیمتی مورد انتظار خود را دریافت نخواهند کرد و این باعث می‌شود تا سرمایه گذاری در سهام برای آنها جذاب نباشد. به‌علاوه، سرمایه‌گذاری در سهام از سایر سرمایه‌گذاری‌ها ریسک بیشتری دارد. هنگامی که بانک مرکزی نرخ‌ بهره را افزایش می‌دهد، اوراق بهادار دولتی مانند اوراق خزانه که سرمایه‌گذاری‌ها مطمئن‌تری هستند را پیشنهاد می کند. به عبارت دیگر، نرخ بازده بدون ریسک افزایش می‌یابد و این سرمایه‌گذاری‌ها را جذاب‌تر می کند. هنگامی که افراد در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند، توقع دارند در ازای قبول ریسک، پاداش بگیرند و نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌ از نرخ بازده بدون ریسک بیشتر باشد. بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری در سهام برابر است با نرخ بازده بدون ریسک به‌علاوه‌ی صرف ریسک. افراد مختلف، بسته به میزان ریسک پذیری‌ و شرکتی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، انتظار بازده‌های متفاوتی دارند. در اصل، هرچه نرخ بازده بدون ریسک افزایش یابد، بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری در سهام نیز افزایش می‌یابد، به همین خاطر اگر صرف ریسک مورد انتظار کاهش یابد در حالی که بازده ثابت باشد و یا کاهش یابد، سرمایه گذاران سهام را پر ریسک دانسته و جای دیگری سرمایه‌گذاری می کنند.

تغییر در نرخ بهره تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد می گذارد. وقتی که نرخ بهره افزایش می یابد، مقدار پول در گردش کاهش می‌یابد و در نتیجه تورم کاهش می‌یابد، همچنین وام گرفتن گران‌تر ‌می‌شود و این عامل نیز بر مردم و شرکت‌ها نیز تاثیر می‌گذارد، به گونه‌ای که هزینه‌ها افزایش و درآمدها کاهش می‌یابد. در نهایت، افزایش نرخ بهره باعث می‌شود بازار سهام جذابیت خود را برای سرمایه گذاران از دست بدهد.

به خاطر داشته باشید که تمامی این عوامل و نتایج آنها به هم وابسته هستند. آنچه در بالا شرح داده شد را نمی‌توان مستقل از سایر عوامل در نظر گرفت، نرخ‌ بهره تنها عامل اثر گذار بر قیمت سهام نیست و عوامل بسیاری بر تغییرات قیمت سهام موثر هستند و تغییر نرخ بهره تنها یکی از این عوامل است. بنابرین نمی‌توان با قطعیت گفت که افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی همیشه اثر منفی بر بازار می‌گذارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.