اصول بازار اسلامی و اخلاق حرفه ای


اخلاق در بانکداری اسلامی

برخی از اقتصاددانان بانکداری اسلامی را نظام بانکی ارائه دهنده خدمات مالی و بانکی اخلاقی توصیف می‌کنند. اهتمام اصلی بانک‌های اسلامی این است که روش‌های مالی آن ها براساس قوانین شریعت باشد و باتوجه به تاکید شریعت بر ارزش‌های اخلاقی، می‌توان مطمئن بود هر خدمتی که در بانکداری اسلامی ارائه می‌شود باید مبتنی بر اخلاق باشد. در این یادداشت قصد داریم با توجه به مفهوم اخلاق و ویژگی‌ها و اصول اخلاقی حاکم بر بانکداری اسلامی، جایگاه اخلاقی در بانکداری اسلام را بیان کنیم .

صنعت بانكداري يكي از مهمترين بخش‌هاي هر اقتصادي محسوب مي‌شود ؛ زيرا بانك ها به عنوان واسطه منابع پولي در كنار بورس و بيمه از اركان اصلي بازارهاي مالي شمرده مي‌شوند . بانكداري در اقتصاد ايران از اهميت بيشتري برخوردار است ؛ زيرا به دليل عدم توسعه لازم بازار سرمايه، در عمل اين بانك ها هستند كه عهده دار تأمين مالي بلندمدت نيز مي‌باشند؛ همچنين در فرآيند آزادسازي بازارهاي مالي و پيوند با بازارهاي جهان ی ، كارايي، شرط لازم است (حسینی و سوری، 1386،ص129). فعاليت بانكداري اسلامي در ايران بسيار جوان بوده و شروع آن به سال ۱۹۷۹ ميلادي ( ۱۳۵۷ شمسي ) كه انقلاب اسلامي در ايران به وقوع پيوست بر مي گردد . ( مشرف جوادی و قوچی فرد، 1388 ، ص 104 ) امروزه بانك ها نقش مهمي در اقتصاد كشورها دارند. اين نقش به حدي است كه تصور اقتصاد بدون بانك در روزگار ما مشكل است . از وظيفه هاي مهم بانك ها تسهيل گردش پول و تجهيز و تخصيص منابع پولي است. اگر بانك ها اين وظيفه ها را به خوبي انجام دهند، مي تواند نقش مؤثري در توسعه كشورها داشته باشند. البته نظام بانكي در غرب بر قرض همراه با بهره (ربا) مبتني است. در ايران نيز پيش از انقلاب نظام بانكداري ربوي در جريان بود . به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي لزوم استقرار نظام بانكداري بدون ربا به صورت يكي از ضرورت هاي اساسي كشور مطرح شد (میرمعزی ،1386، ص62).

از منظر اخلاق نهادهای مالی به واسطه انطباقشان بر شریعت، عموماً اخلاق قلمداد می شوند. این نهاده ها به دنبال ارتقای عدالت و رفاه در جامعه هستند .( تقی نتاج و همکاران،1391، ص283 ) نتایج حاصل از پژوهش "شاو" و همکارش نشان می‌دهد که بکارگیری الگوهای ارزشی و اخلاقی در شرکت های خصوصی به درک بهتر خواسته های مصرف کنندگان کمک نموده و منجر به بررسی و تامین نیازهای آنها شده است به طوری که میزان سودآوری در شرکت‌های مذکور را نیز افزایش داده است. در شرایط کنونی رعایت نشدن برخی معیارهای اخلاقی، نگرانی های زیادی را در بخش‌های دولتی و غیردولتی به وجود آورده است.

سقوط معیارهای رفتاری در بخش دولتی، پژوهشگران را واداشته تا در جستجوی مبناهای نظری در این رابطه بوده تا بتوانند مسیر مناسب اجرایی آن را فراهم سازند. لذا یکی از عمده‌ترین دغدغه های مدیران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب بـرای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه ها است تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسایل در جامعه و حرفه خود به کار بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند. اولین گام در دستیابی به این اهداف درک صحیح از مفهوم اخلاق و ویژگی ها و اصول اخلاقی حاکم بر بانکداری اسلامی و سپس بیان جایگاه اخلاقی در بانکداری اسلام است.

اخلاق از نظر لغت به معنای عادت، خصلت و خوی است و در اصطلاح به این امر می‌پردازند که چگونه باید زندگی کرد، چه کاری درست و چه کاری نادرست است . بنابراین اصطلاح اخلاق هم به تحلیل مربوط است و هم با رفتار سر و کار دارد پس هم جنبه اصول بازار اسلامی و اخلاق حرفه ای هنجاری و دستوری دارد و هم جنبه اثباتی. ا خلاق را مجموعه‌ای از صفات روحی و باطنی انسان تعریف کرده‌اند که به صورت اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی می‌شود، بروز ظاهری پیدا می‌کند و بدین سبب گفته می‌شود که اخلاق را از راه آثارش می‌توان تعریف کرد. استمرار یک نوع رفتار خاص، دلیل بر آن است که این رفتار یک ریشه درونی و باطنی در عمق جان و روح فرد یافته است که آن ریشه را خلق و اخلاق می‌نامند. دامنه اخلاق را در حد رفتارهای فردی تلقی می‌کنند، اما رفتارهای فردی وقتی که در سطح جامعه یا نهادهای اجتماعی تسری پیدا می‌کند و شیوع می‌یابد، به نوعی به اخلاق جمعی تبدیل می‌شود که ریشه‌اش در فرهنگ جامعه می‌دواند و خود نوعی وجه غالب می‌یابد که جامعه را با آن می‌توان شناخت. (تولّایی ،1387) اخلاق به عنوان تنظیم کننده روابط میان انسان ها، همواره از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. در مدیریت نیز این سازوکار درونی، بدون آن که نیاز به اهرم های بیرون داشته باشد، قادر است عملکردهای اخلاقی را به وجود آورد. نقش اخلاق در عملکردها و رفتارها، در تصمیم گیری‌ها و انتخاب‌ها، در برخوردها و ارتباطات مهم و تعیین کننده است و از این رو است که امروزه بحث اخلاقیات در مدیریت یکی از مباث عمده رشته مدیریت گردیده است (بیک زاده و همکاران، 1389، ص5) عدم توسعه اخلاق عبارتند از: شکست در فرایند آموزش، شکست در دستیابی به نگرش فراتر از چشم انداز، نبود چارچوب نظارتی مناسب ( تقی نتاج و همکاران، 1391، ص287 ) .

بانكداري اسلامي

بانكداري اسلامي بخشي از مفهوم وسيع اقتصاد اسلامي است كه سيستم ارزشي و اخلاقي اسلامي را با ساختار اقتصادي تركيب مي‌كند . بدليل همين مفاهيم اخلاقي و ارزشي، بانكداري اسلامي چيزي فراتر از مفهوم ساده نحوه اداره بانك‌ها و موسسات مالي مي‌باشد. برمبناي اين اصول اخلاقي و اعتقادي، سيستم بانكداري جديدي پيشنهاد مي شود كه در اين سيستم، بانك اسلامي براي تامين مالي از روش ‌ه ايي استفاده مي كند كه با اصول اسلامي سازگار است و از عواملي كه بر مبناي اين اصول حرام است دوري مي كند و در معاملات خود به سود و زيان اصول بازار اسلامی و اخلاق حرفه ای هر دو گروه سهامداران بانك ها و موسسات مالي و مشتريان و ارباب رجوع توجه مي كند . ويژگي‌هاي زير را براي بانكداري اسلامي مي‌توان نام برد :

عدالت: مفهوم عدالت به اين معني است كه يك بانک اسلامي نبايد هزينه كارمزد زيادي به متقاضيان تحميل كند .

توزيع سود : توزيع سود بايد بر اساس ريسكي كه افراد تحمل مي كنند، باشد .

توزيع زيان : توزيع زيان بايد بر اساس ميزان توانايي افراد براي تحمل اين زيان ها باشد .

به علاوه بانكداري اسلامي حالت مشاركتي دار د. بانك اسلامي تمام ريسك‌هايي را كه يك واحد تجاري و يا يك شخص بازرگان مواجه مي‌شود را در نظر مي‌گيرد. سود و زیان بدون توجه به مقدار و مبلغ آن بايد بين بانك و مشتري توزيع شود . بازده سرمايه گذاري بانك تابعي از زمان نيست و از قبل نيز تعيین نمي‌شود ( مشرف جوادی و قوچی فرد، 1388، ص 95 )

تقسیم بندی بانک‌های اسلامی

بانك هاي اسلامي براساس اينكه در چه محيط و وضعيتي قرار دارند به سه دسته قابل تفكيك هستند :

1. بانك ‌ هايي كه د ر كشورهايي فعاليت مي‌كنند كه قانون‌هاي آن كشورها مطابق با شريعت اسلامي است و بانكداري رايج در آنجا بانكداري اسلامي است، مثل كشورهاي ايران و سودان؛

2. بانك هايي كه در كشورهايي فعاليت مي‌كنند كه اكثر يت مردم آن مسلمانند و بانكداري رايج در آن جا، بانكداري سنتي است، مثل كشورهاي مسلمان عربي؛

3. بانك ‌ هايي كه در كشورهايي فعاليت مي‌كنند كه اكثريت مردم آن غيرمسلمانند و بانكداري رايج در آن جا، بانكداري سنتي است، مثل كشورهاي غربي . (اکبریان و رفیعی، 1386، ص98)

اصول اخلاقی حاکم بر بانکداری اسلامی

ارزش های اخلاقی باید در تمام بخش های بانکداری اسلامی حاکم باشد. از مهمترین اصول اخلاقی حاکم بر بانکداری اسلامی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. دسترسی عادلانه اقشار مختلف جامعه به خدمت و محصول بانک در بانکداری اسلامی

2. تاکید بر استقرار و توسعه قرض الحسنه برای پاسخگویی به نیاز مالی نیازمندان

3. تلاش برای محرومیت زدایی و توانمندسازی قشرهای ضعیف جامعه با استفاده از تامین مالی خود

4. آسان سازی و روان سازی فرایند ارائه خدمات به مشتریان به منظور کسب رضایت آن ها

5. تنظیم وثایق موردنیاز برای ارائه تسهیلات متناسب با توان مشتری

6. نبود سرمایه گذاری در فعالیت های غیراخلاقی و غیر مفید برای جامعه

7. زمینه سازی و ترویج فعالیت‌های اخلاقی و خیرخواهانه در جامعه

8. تنظیم ضوابط ارتقاء کارکنان بر مبنای شایسته سالاری

9. استقرار نظام جبران خدمات کارکنان بر مبنای عدالت (طالبی و کیائی، 1391، ص153)

صنعت بانكداري يكي از مهمترين بخش هاي هر اقتصادي محسوب مي شود ؛ زيرا بانك ها به عنوان واسطه منابع پولي در كنار بورس و بيمه از اركان اصلي بازارهاي مالي شمرده مي شوند. بانكداري اسلامي بخشي از مفهوم وسيع اقتصاد اسلامي است كه سيستم ارزشي و اخلاقي اسلامي را با ساختار اقتصادي تركيب مي كند . اخلاقی بودن یا نبودن رفتارها و عملکرد می تواند موجب بروز پیامدهای مثبت یا منفی در سطح سازمان گردد. اهتمام‌ اصلی‌ بانك‌های‌ اسلامی‌ این‌ است‌ كه‌ روش‌های‌ مالی‌ آن‌ها مطابق‌ با قوانین‌ شریعت‌ باشد. داشتن‌ رایزنان‌ شرعی‌ یا كمیته‌ای‌ از فقیهان‌ مورد احترام‌ كه‌ بتوانند فعالیت‌های‌ بانك‌ را تأیید كنند، برای‌ تضمین‌ اعتبار و شهرت‌ این‌ نهاد ضرورت‌ دارد. بانك‌های‌ اسلامی‌ باید مشتری‌های‌ خویش‌ را درباره ‌ خدمات‌ مالی‌ ابداعی‌ خود متقاعد سازند و ثابت‌ كنند كه‌ خدمات‌ آن‌ها مطابق‌ با شریعت‌ و در عین‌ حال‌ با شرایط‌ كسب‌ و كار جدید مرتبط‌ است. به کارگیری الگوهای اخلاقی در بانک به درک بهتر خواسته های مشتری کمک نموده و منجر به بررسی و تامین نیازهای آن ها می شود که در نتیجه علاوه بر ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت، رضایت مشتریان آن ها را نیز فراهم کرده و علاوه بر دستیابی به منافع خود، منافع کل جامعه را تامین نمایند. وجود ارزش های اخلاقی در صنعت بانکداری به معنی حذف کلیه عملیات مجرمانه از جمله کلاهبرداری، رشوه خواری و فساد است. با توجه به مطالب فوق پیشنهاد می شود که ارزش‌های اخلاقی مشخص در رفتارها و برخورد کارکنان سازمان فرهنگ سازی و نهادینه شده و از طرفی در جهت تطبیق راهبردها، سیاست ها و عملکرد بانک با آن ارزش اخلاقی ، ارزش های اخلاقی شناسایی شود.

1. اکبریان رضا، رفیعی حمید،(1386)،"بانكداري اسلامي؛ چالش هاي نظري عملي و راهكارها"، فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي، سال هفتم، شماره 26 ، ص97-118

2. بیک زاده جعفر، حسین پورسنبلی علیرضا، صادقی اصول بازار اسلامی و اخلاق حرفه ای محمد، (1389)،" اخلاق حرفه ای"، کار و جامعه، شماره 126،ص1-9

3. تقی نتاج غلامحسن، نجف پور کردی حمیدرضا، بحری ثالث جمال، (1391)،"هنجارهاي يك نظام مالي اخلاقي و شرايط نيل به نظام مالي ايده آل در حوزه بانكداري"، بيست و سومين همايش بانكداري اسلامي،ص 278-309

4. حسینی سید شمس‌الدین، سوری امیررضا ،(1386)، "کارایی اصول بازار اسلامی و اخلاق حرفه ای بانک های ایران و عوامل مؤثر بر آن"، نشریه: اقتصاد پژوهشنامه اقتصادی، شماره 25 ،ص 127- 156

5. طالبی محمد، کیائی حسن، (1391)" بانکداری اخلاقی: بررسی نقاط مشترک و تمایز آن با بانکداری اسلامی"، بيست و سومين همايش بانكداري اسلامي،ص142-155

6. مشرف جوادی محمد حسین، قوچی فرد حمزه،(1388)،"ریسک در بانک ها و موسسات مالی اسلامی(با رویکردی بر ریسک قانونی)"،بررسی های بازرگانی، شماره 38، ص 94-107

7. میر معزی سید حسین،(1386)،"بيع الخيار از ديدگاه فقه و كاربرد آن در بانكداري بدون ربا"، فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي ، سال هفتم ، شماره 25 ، ص61-98

8. تولّایی روح الله ،(1387)،" عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان"، دوماهنامه علمی-ترویجی ،توسعه انسانی پلیس، شماره 25 .

9. Shaw d, shinue.(2000). The impact of ethics in consumer choice: a mulitivariate modeling case study. ANZMAC visionary marketing for the 21 century. Facing the challenge.

اصول بازار اسلامی و اخلاق حرفه ای

Print This Post

برگزاری دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه با حمایت گروه پیشگامان دنیای مالی

با توجه به توسعه و گسترش کمی و کیفی نهادهای مالی، لزوم به‌کارگیری نیروی متخصص بیش از پیش احساس می‌شود. سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ مدارک حرفه‌ای بازار سرمایه را معیار صلاحیت حرفه‌ای فعالان نهادهای مالی تعیین نموده است.
بر این اساس، گروه پیشگامان دنیای مالی با حمایت رسانه ای بورس ۲۴ در راستای افزایش توانمندی شبکه فعالان بازارسرمایه و جامعه سرمایه‌گذاران اقدام به برگزاری دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه که به عنوان پیش‌نیاز سایر مدارک حرفه‌ای بازار سرمایه محسوب می‌شود، نموده است. با شرکت دراین دوره قادر خواهید بود علاوه بر کسب آمادگی لازم جهت قبولی در آزمون اصول بازار سرمایه، از دانش و تجربه اساتید خبره بازار سرمایه جهت ورود قدرتمند به بازارهای مالی بهره‌مند شوید.
لازم به ذکر است این دوره آموزشی دقیقا منطبق بر سرفصل های آزمون اصول بازارسرمایه می باشد و به منظور ارزیابی شرکت کنندگان از آمادگی خود برای شرکت در آزمون،در پایان دوره آزمون آزمایشی اصول بازار سرمایه برگزار خواهد شد.همچنین جهت دسترسی هرچه بهتر شرکت کنندگان محترم به منابع مطالعاتی،جزوه و کتاب مربوط به دوره آموزشی خدمت عزیزان ارسال خواهد شد.
سرفصل‌های دوره :
مقدماتی بر اقتصاد
مقررات اصول بازار سرمایه
مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالی
مقدمات مالی شرکتی
روش های کمی مقدماتی
فهم و تحلیل صورت های مالی
بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ای
هر کدام از دوره های آموزشی با حضور اساتید مطرح دانشگاهی و فعالین بازارهای مالی برگزار خواهد شد که علاوه بر سابقه پربار علمی دارای تجربیات کاری مرتبط در بالاترین سطوح مدیریت کلان اقتصادی هستند از جمله اساتید این دوره می توان به دکتر علی رئوفی دکتری اقتصاد، دکتر امیرعباس صاحبقرانی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، مهندس قاسم کریمی مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی، دکتر مهدی یادی پور دکترای مالی از دانشگاه ویکتوریای ولینگتون، نیوزلند و … اشاره کرد.

درصورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ( مزایای دریافت گواهینامه اصول بازار سرمایه و مخاطبین دوره و …) و دریافت لینک مستقیم ثبت نام از طریق پیامک عدد ۲۴۱۴ را به شماره ۵۰۰۰۲۰۴۰۶۶۸۸ پیامک کنید. درصورت بروز مشکل یا وجود سؤال می توانید با شماره تلفن ۰۲۱۹۱۳۰۶۱۶۸ تماس بگیرید.

مدرک مدیریت اخلاق حرفه ای

دوره اخلاق حرفه ای چه دوره ای است؟ دوره مدیریت اخلاق حرفه ای دوره آموزشی جامع و آنلاین میبا شد که ضمن صرفه جویی در زمان و هزینه ،پاسخگوی کلیه نیازها در زمینه اخلاق حرفه ای و مدیریت آن در محیط کار میباشد . بعد از گذراندن این دوره و دریافت گواهینامه مدیریت اخلاق حرفه ای ، اعمال کامل آن ، در روند پیشرفت و حفظ موفقیت ، تاثیر مطلوبی دارد . درباره دوره: اساس مدیریت در علوم مدیریتی مبتنی بر رعایت ارزش های اخلاقی است و مدیریت اخلاق حرفه ای یکی از عناصر دانش مدیریت محسوب می شو.

دوره مدیریت اخلاق حرفه ای

Professional ethics management

  • نحوه برگزاری : مجازی
  • مدت : ۷۶ ساعت
  • گواهینامه پایان دوره: ملی
  • شهریه : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • کتاب :

موارد دریافتی شما

توضیحات

دوره اخلاق حرفه ای چه دوره ای است؟

دوره مدیریت اخلاق حرفه ای دوره آموزشی جامع و آنلاین میبا شد که ضمن صرفه جویی در زمان و هزینه ،پاسخگوی کلیه نیازها در زمینه اخلاق حرفه ای و مدیریت آن در محیط کار میباشد . بعد از گذراندن این دوره و دریافت گواهینامه مدیریت اخلاق حرفه ای ، اعمال کامل آن ، در روند پیشرفت و حفظ موفقیت ، تاثیر مطلوبی دارد .

درباره دوره:

اساس مدیریت در علوم مدیریتی مبتنی بر رعایت ارزش های اخلاقی است و مدیریت اخلاق حرفه ای یکی از عناصر دانش مدیریت محسوب می شود .
مدیریت اخلاق حرفه ای مهمترین عامل موفقیت هر سازمان محسوب میشود ، مدیران و کارمندان هر سازمان ، روزانه با چالش های تصمیم گیری اخلاقی در امور کاری روبرو هستند ، تصمیم هایی که شرکت و سهامداران و تمامی عناصر در گیر را تحت تاثیر قرار می دهند . مدیریت و کنترل کسب وکار بر اساس شیوه های اخلاق مدارانه امری بسیار ضروری و اساسی می باشد . اگرچه انسان ها ، هر کدام تعریف خاصی از موفقیت دارند اما همگی در موفقیت طلبی یکسانند . موفقیت در زندگی شغلی و سازمانی ، یکی از آرمان های بزرگ هر فردی به شمار می رود.تمامی موسسات و سازمان ها در راه رسیدن به موفقیت با انتخاب های گوناگونی مواجه هستند . مدیریت چیزی جز شناخت راه ها و روش های موفقیت سازمان و رفع موانع نیست . عوامل موثر در موفقیت سازمان ها همیشه یکسان نیست اما آموزش اخلاق حرفه ای یکی از اساسی ترین مقوله های آموزشی به شمار میرود که قابل اغماض نیست . حاکمیت اخلاق حرفه ای در سازمان همیشه منجر به کاهش تنش ها و رفع موانع موفقیت می گردد . امروزه داشتن اخلاق حرفه ای به عنوان یک امتیاز رقابتی مطرح می شود که از طریق آن تحقق اهداف کلی سازمان و رسیدن به جایگاه مطلوب در بازار میسر می شود .

امکانات آموزشی این دوره عبارتند از :

آموزش: مطالب این دوره در 75 ساعت به صورت بسته آموزشی ارائه می گردد .

  • آشنایی با اخلاق حرفه ای
  • شناخت نظام اداری
  • شناخت اخلاق حرفه ای مبتنی بر اسلام

هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. پشت هر انسان موفقی می توانید صدها انسان را پیدا کنید که در مسیر موفقیت گام برداشتند ولی به مقصد نرسیدند، و پشت آنها صدها انسانی که فقط به موفقیت فکر می کنند و هیچ قدمی در مسیر بر نمی دارند و پشت سر آن ها هم باز صدها نفر دیگر هستند که رویای موفق شدن را دارند . این شمایید که باید تصمیم بگیرید جزء کدام دسته باشید. ده‌ها میلیون‌ انسان در کشور ما و میلیاردها نفر در سراسر جهان حتی کوچکترین اطلاعی از چنین برنامه‌ها و نشست‌های پرباری ندارند و به تکرار زندگی روزمره خود می‌پردازند.

اخلاق در بانکداری اسلامی

برخی از اقتصاددانان بانکداری اسلامی را نظام بانکی ارائه دهنده خدمات مالی و بانکی اخلاقی توصیف می‌کنند. اهتمام اصلی بانک‌های اسلامی این است که روش‌های مالی آن ها براساس قوانین شریعت باشد و باتوجه به تاکید شریعت بر ارزش‌های اخلاقی، می‌توان مطمئن بود هر خدمتی که در بانکداری اسلامی ارائه می‌شود باید مبتنی بر اخلاق باشد. در این یادداشت قصد داریم با توجه به مفهوم اخلاق و ویژگی‌ها و اصول اخلاقی حاکم بر بانکداری اسلامی، جایگاه اخلاقی در بانکداری اسلام را بیان کنیم .

صنعت بانكداري يكي از مهمترين بخش‌هاي هر اقتصادي محسوب مي‌شود ؛ زيرا بانك ها به عنوان واسطه منابع پولي در كنار بورس و بيمه از اركان اصلي بازارهاي مالي شمرده مي‌شوند . بانكداري در اقتصاد ايران از اهميت بيشتري برخوردار است ؛ زيرا به دليل عدم توسعه لازم بازار سرمايه، در عمل اين بانك ها هستند كه عهده دار تأمين مالي بلندمدت نيز مي‌باشند؛ همچنين در فرآيند آزادسازي بازارهاي مالي و پيوند با بازارهاي جهان ی ، كارايي، شرط لازم است (حسینی و سوری، 1386،ص129). فعاليت بانكداري اسلامي در ايران بسيار جوان بوده و شروع آن به سال ۱۹۷۹ ميلادي ( ۱۳۵۷ شمسي ) كه انقلاب اسلامي در ايران به وقوع پيوست بر مي گردد . ( مشرف جوادی و قوچی فرد، 1388 ، ص 104 ) امروزه بانك ها نقش مهمي در اقتصاد كشورها دارند. اين نقش به حدي است كه تصور اقتصاد بدون بانك در روزگار ما مشكل است . از وظيفه هاي مهم بانك ها تسهيل گردش پول و تجهيز و تخصيص منابع پولي است. اگر بانك ها اين وظيفه ها را به خوبي انجام دهند، مي تواند نقش مؤثري در توسعه كشورها داشته باشند. البته نظام بانكي در غرب بر قرض همراه با بهره (ربا) مبتني است. در ايران نيز پيش از انقلاب نظام بانكداري ربوي در جريان بود . به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي لزوم استقرار نظام بانكداري بدون ربا به صورت يكي از ضرورت هاي اساسي كشور مطرح شد (میرمعزی ،1386، ص62).

از منظر اخلاق نهادهای مالی به واسطه انطباقشان بر شریعت، عموماً اخلاق قلمداد می شوند. این نهاده ها به دنبال ارتقای عدالت و رفاه در جامعه هستند .( تقی نتاج و همکاران،1391، ص283 ) نتایج حاصل از پژوهش "شاو" و همکارش نشان می‌دهد که بکارگیری الگوهای ارزشی و اخلاقی در شرکت های خصوصی به درک بهتر خواسته های مصرف کنندگان کمک نموده و منجر به بررسی و تامین نیازهای آنها شده است به طوری که میزان سودآوری در شرکت‌های مذکور را نیز افزایش داده است. در شرایط کنونی رعایت نشدن برخی معیارهای اخلاقی، نگرانی های زیادی را در بخش‌های دولتی و غیردولتی به وجود آورده است.

سقوط معیارهای رفتاری در بخش دولتی، پژوهشگران را واداشته تا در جستجوی مبناهای نظری در این رابطه بوده تا بتوانند مسیر مناسب اجرایی آن را فراهم سازند. لذا یکی از عمده‌ترین دغدغه های مدیران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب بـرای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه ها است تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسایل در جامعه و حرفه خود به کار بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند. اولین گام در دستیابی به این اهداف درک صحیح از مفهوم اخلاق و ویژگی ها و اصول اخلاقی حاکم بر بانکداری اسلامی و سپس بیان جایگاه اخلاقی در بانکداری اسلام است.

اخلاق از نظر لغت به معنای عادت، خصلت و خوی است و در اصطلاح به این امر می‌پردازند که چگونه باید زندگی کرد، چه کاری درست و چه کاری نادرست است . بنابراین اصطلاح اخلاق هم به تحلیل مربوط است و هم با رفتار سر و کار دارد پس هم جنبه هنجاری و دستوری دارد و هم جنبه اثباتی. ا خلاق را مجموعه‌ای از صفات روحی و باطنی انسان تعریف کرده‌اند که به صورت اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی می‌شود، بروز ظاهری پیدا می‌کند و بدین سبب گفته می‌شود که اخلاق را از راه آثارش می‌توان تعریف کرد. استمرار یک نوع رفتار خاص، دلیل بر آن است که این رفتار یک ریشه درونی و باطنی در عمق جان و روح فرد یافته است که آن ریشه را خلق و اخلاق می‌نامند. دامنه اخلاق را در حد رفتارهای فردی تلقی می‌کنند، اما رفتارهای فردی وقتی که در سطح جامعه یا نهادهای اجتماعی تسری پیدا می‌کند و شیوع می‌یابد، به نوعی به اخلاق جمعی تبدیل می‌شود که ریشه‌اش در فرهنگ جامعه می‌دواند و خود نوعی وجه غالب می‌یابد که جامعه را با آن می‌توان شناخت. (تولّایی ،1387) اخلاق به عنوان تنظیم کننده روابط میان انسان ها، همواره از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. در مدیریت نیز این سازوکار درونی، بدون آن که نیاز به اهرم های بیرون داشته باشد، قادر است عملکردهای اخلاقی را به وجود آورد. نقش اخلاق در عملکردها و رفتارها، در تصمیم گیری‌ها و انتخاب‌ها، در برخوردها و ارتباطات مهم و تعیین کننده است و از این رو است که امروزه بحث اخلاقیات در مدیریت یکی از مباث عمده رشته مدیریت گردیده است (بیک زاده و همکاران، 1389، ص5) عدم توسعه اخلاق عبارتند از: شکست در فرایند آموزش، شکست در دستیابی به نگرش فراتر از چشم انداز، نبود چارچوب نظارتی مناسب ( تقی نتاج و همکاران، 1391، ص287 ) .

بانكداري اسلامي

بانكداري اسلامي بخشي از مفهوم وسيع اقتصاد اسلامي است كه سيستم ارزشي و اخلاقي اسلامي را با ساختار اقتصادي تركيب مي‌كند . بدليل همين مفاهيم اخلاقي و ارزشي، بانكداري اسلامي چيزي فراتر از مفهوم ساده نحوه اداره بانك‌ها و موسسات مالي مي‌باشد. برمبناي اين اصول اخلاقي و اعتقادي، سيستم بانكداري جديدي پيشنهاد مي شود كه در اين سيستم، بانك اسلامي براي تامين مالي از روش اصول بازار اسلامی و اخلاق حرفه ای ‌ه ايي استفاده مي كند كه با اصول اسلامي سازگار است و از عواملي كه بر مبناي اين اصول حرام است دوري مي كند و در معاملات خود به سود و زيان هر دو گروه سهامداران بانك ها و موسسات مالي و مشتريان و ارباب رجوع توجه مي كند . ويژگي‌هاي زير را براي بانكداري اسلامي مي‌توان نام برد :

عدالت: مفهوم عدالت به اين معني است كه يك بانک اسلامي نبايد هزينه كارمزد زيادي به متقاضيان تحميل كند .

توزيع سود : توزيع سود بايد بر اساس ريسكي كه افراد تحمل مي كنند، باشد .

توزيع زيان : توزيع زيان بايد بر اساس ميزان توانايي افراد براي تحمل اين زيان ها باشد .

به علاوه بانكداري اسلامي حالت مشاركتي دار د. بانك اسلامي تمام ريسك‌هايي را كه يك واحد تجاري و يا يك شخص بازرگان مواجه مي‌شود را در نظر مي‌گيرد. سود و زیان بدون توجه به مقدار و مبلغ آن بايد بين بانك و مشتري توزيع شود . بازده سرمايه گذاري بانك تابعي از زمان نيست و از قبل نيز تعيین نمي‌شود ( مشرف جوادی و قوچی فرد، 1388، ص 95 )

تقسیم بندی بانک‌های اسلامی

بانك هاي اسلامي براساس اينكه در چه محيط و وضعيتي قرار دارند به سه دسته قابل تفكيك هستند :

1. بانك ‌ هايي كه د ر كشورهايي فعاليت مي‌كنند كه قانون‌هاي آن كشورها مطابق با شريعت اسلامي است و بانكداري رايج در آنجا بانكداري اسلامي است، مثل كشورهاي ايران و سودان؛

2. بانك هايي كه در كشورهايي فعاليت مي‌كنند كه اكثر يت مردم آن مسلمانند و بانكداري رايج در آن جا، بانكداري سنتي است، مثل كشورهاي مسلمان عربي؛

3. بانك ‌ هايي كه در كشورهايي فعاليت مي‌كنند كه اكثريت مردم آن غيرمسلمانند و بانكداري رايج در آن جا، بانكداري سنتي است، مثل كشورهاي غربي . (اکبریان و رفیعی، 1386، ص98)

اصول اخلاقی حاکم بر بانکداری اسلامی

ارزش های اخلاقی باید در تمام بخش های بانکداری اسلامی حاکم باشد. از مهمترین اصول اخلاقی حاکم بر بانکداری اسلامی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. دسترسی عادلانه اقشار مختلف جامعه به خدمت و محصول بانک در بانکداری اسلامی

2. تاکید بر استقرار و توسعه قرض الحسنه برای پاسخگویی به نیاز مالی نیازمندان

3. تلاش برای محرومیت زدایی و توانمندسازی قشرهای ضعیف جامعه با استفاده از تامین مالی خود

4. آسان سازی و روان سازی فرایند ارائه خدمات به مشتریان به منظور کسب رضایت آن ها

5. تنظیم وثایق موردنیاز برای ارائه تسهیلات متناسب با توان مشتری

6. نبود سرمایه گذاری در فعالیت های غیراخلاقی و غیر مفید برای جامعه

7. زمینه سازی و ترویج فعالیت‌های اخلاقی و خیرخواهانه در جامعه

8. تنظیم ضوابط ارتقاء کارکنان بر مبنای شایسته سالاری

9. استقرار نظام جبران خدمات کارکنان بر مبنای عدالت (طالبی و کیائی، 1391، ص153)

صنعت بانكداري يكي از مهمترين بخش هاي هر اقتصادي محسوب مي شود ؛ زيرا بانك ها به عنوان واسطه منابع پولي در كنار بورس و بيمه از اركان اصلي بازارهاي مالي شمرده مي شوند. بانكداري اسلامي بخشي از مفهوم وسيع اقتصاد اسلامي است كه سيستم ارزشي و اخلاقي اسلامي را با ساختار اقتصادي تركيب مي كند . اخلاقی بودن یا نبودن رفتارها و عملکرد می تواند موجب بروز پیامدهای مثبت یا منفی در سطح سازمان گردد. اهتمام‌ اصلی‌ بانك‌های‌ اسلامی‌ این‌ است‌ كه‌ روش‌های‌ مالی‌ آن‌ها مطابق‌ با قوانین‌ شریعت‌ باشد. داشتن‌ رایزنان‌ شرعی‌ یا كمیته‌ای‌ از فقیهان‌ مورد احترام‌ كه‌ بتوانند فعالیت‌های‌ بانك‌ را تأیید كنند، برای‌ تضمین‌ اعتبار و شهرت‌ این‌ نهاد ضرورت‌ دارد. بانك‌های‌ اسلامی‌ باید مشتری‌های‌ خویش‌ را درباره ‌ خدمات‌ مالی‌ ابداعی‌ خود متقاعد سازند و ثابت‌ كنند كه‌ خدمات‌ آن‌ها مطابق‌ با شریعت‌ و در عین‌ حال‌ با شرایط‌ كسب‌ و كار جدید مرتبط‌ است. به کارگیری الگوهای اخلاقی در بانک به درک بهتر خواسته های مشتری کمک نموده و منجر به بررسی و تامین نیازهای آن ها می شود که در نتیجه علاوه بر ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت، رضایت مشتریان آن ها را نیز فراهم کرده و علاوه بر دستیابی به منافع خود، منافع کل جامعه را تامین نمایند. وجود ارزش های اخلاقی در صنعت بانکداری به معنی حذف کلیه عملیات مجرمانه از جمله کلاهبرداری، رشوه خواری و فساد است. با توجه به مطالب فوق پیشنهاد می شود که ارزش‌های اخلاقی مشخص در رفتارها و برخورد کارکنان سازمان فرهنگ سازی و نهادینه شده و از طرفی در جهت تطبیق راهبردها، سیاست ها و عملکرد بانک با آن ارزش اخلاقی ، ارزش های اخلاقی شناسایی شود.

1. اکبریان رضا، رفیعی حمید،(1386)،"بانكداري اسلامي؛ چالش هاي نظري عملي و راهكارها"، فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي، سال هفتم، شماره 26 ، ص97-118

2. بیک زاده جعفر، حسین پورسنبلی علیرضا، صادقی محمد، (1389)،" اخلاق حرفه ای"، کار و جامعه، شماره 126،ص1-9

3. تقی نتاج غلامحسن، نجف پور کردی حمیدرضا، بحری ثالث جمال، (1391)،"هنجارهاي اصول بازار اسلامی و اخلاق حرفه ای يك نظام مالي اخلاقي و شرايط نيل به نظام مالي ايده آل در حوزه بانكداري"، بيست و سومين همايش بانكداري اسلامي،ص 278-309

4. حسینی سید شمس‌الدین، سوری امیررضا ،(1386)، "کارایی بانک های ایران و عوامل مؤثر بر آن"، نشریه: اقتصاد پژوهشنامه اقتصادی، شماره 25 ،ص 127- 156

5. طالبی محمد، کیائی حسن، (1391)" بانکداری اخلاقی: بررسی نقاط مشترک و تمایز آن با بانکداری اسلامی"، بيست و سومين همايش بانكداري اسلامي،ص142-155

6. مشرف جوادی محمد حسین، قوچی فرد حمزه،(1388)،"ریسک در بانک ها و موسسات مالی اسلامی(با رویکردی بر ریسک قانونی)"،بررسی های بازرگانی، شماره 38، ص 94-107

7. میر معزی سید حسین،(1386)،"بيع الخيار از ديدگاه فقه و كاربرد آن در بانكداري بدون ربا"، فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي ، سال هفتم ، شماره 25 ، ص61-98

8. تولّایی روح الله ،(1387)،" عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان"، دوماهنامه علمی-ترویجی ،توسعه انسانی پلیس، شماره 25 .

9. Shaw d, shinue.(2000). The impact of ethics in consumer choice: a mulitivariate modeling case study. ANZMAC visionary marketing for the 21 century. Facing the challenge.

معرفی رشته MBA بازار سرمایه

MBA در بازار سرمایه یک دوره تحصیلات تکمیلی 2 ساله است که با هدف آموزش دانشجویان برای بررسی عملکرد بازار سهام و همچنین آموزش جنبه های مهم مدیریت و مدیریت مالی در کنار سایر موضوعات مرتبط می باشد.

در این دوره دانشجویان باید در مورد افزایش منابع مالی با کمک بورس، سرمایه گذاری های طولانی مدت و سایر اوراق قرضه مطالعه کنند.

این بهترین دوره برای یک فارغ التحصیل برای درک عملکرد بورس اوراق بهادار، نحوه خرید و فروش سهام در بازار سهام، و نحوه کسب سود از معاملات بازار سهام است.

برنامه درسی MBA بازار سرمایه شامل موضوعات مختلفی از جمله ریاضیات مالی، آمار، بازار سرمایه و اقتصاد خرد و غیره است.

سرفصل‌های دوره MBA با گرایش بازار سرمایه در ایران

لیست زیر شرح دروس و سرفصل های رشته MBA گرایش بازارهای سرمایه در ایران را نشان می دهد:

تعاریف، مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده صورتهای مالی

سازوکارهای گزارشگری مالی

آشنایی با گزارش های مالی سالانه و یادداشت های همراه

آشنایی و طبقه بندی انواع درآمدها و هزینه ها

تکنیک های محاسبه بهای تمام شده

تکنیک های هزینه یابی و تخصیص هزینه ها

  • مبانی ابزارها، بازارها و نهادهای مالی

مفاهیم بازارهای مالی

ویژگی های سهام عادی و ممتاز و مفاهیم مربوطه

ویژگی های اوراق بهادار با درآمد ثابت و مفاهیم مربوطه

ویژگی های سایر اوراق بهادار و مفاهیم مربوطه

شاخص های بازار اوراق بهادار

کارایی بازار و بازار سرمایه کارا

آشنایی با نهادهای مالی، نقش و کارکرد آنها

  • قوانین و مقررات پایه در بازار سرمایه

معانی حقوق و اوصاف قواعد حقوقی

دانش حقوق، شاخه ها و منابع آن

شعبه های حقوق عمومی

شعبه های حقوق خصوصی

قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی

فصول منتخب از قانون تجارت و بخش هایی از اصالحیه قانون مذکور

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

مفاهیم و تکنیک های آمار توصیفی

مفاهیم و تکنیک های آمار استنباطی

مفاهیم احتمال کاربردی در بازارهای مالی

روش های مقدماتی کمّی سازی ریسک و بازده

تحلیل خروجی های رایانه ای)منتخبی از مباحث فوق(

آشنایی با نگرش سیستمی و نظریه آن

مفاهیم سیستم، تعاریف و نحوه حل مسائل با رویکرد سیستمی

تبیین انواع سطوح

معرفی نظریه و مدل های پویایی سیستم

معماری کلان نظام اجتماعی از منظر سیستمی

کاربرد تئوری ها و مفاهیم سیستم ها در مدیریت سازمان

کاربرد مدل های پویایی سیستمی در بازار سرمایه

معرفی مراحل اجرایی مدیریت

مفاهیم نظریه سازمان های از منظر پیچیدگی، سطوح سازمانی و ارتباطات

مفاهیم انواع و اهداف سازمان ها و نظریه های سازمانی

مفاهیم نظریه های مدیریتی با نگرش کلاسیک، رفتاری، ساختاری و اقتضایی

مفاهیم نظریه های نوین مدیریت با رویکرد پویا

ارزیابی تأثیر ساختار بر فرآیندها، گردش اطلاعات و کنترل سازمان

تشری انواع شخصیت های حقوقی و مسائل نمایندگی مرتبط با تضاد منافع آنان تئوری های سازمان و مدیریت

مفاهیم اقتصاد بنگاه از منظر تعادل، کشش و منحنی های مربوطه

ویژگی های رفتار بنگاه در بازار رقابت کامل، انحصار کامل و رقابت انحصاری

ویژگی های رفتار تولید کننده، بازار نهادهای تولید و هزینه های تولید

محاسبات ملی و شاخص قیمت ها، منحنی فیلیپس و نظریه های تورم

مالیه دولت، سیاست های مالی، کسری بودجه و پیامدهای آن، نرخ ارز و تراز پرداختها

عرضه و تقاضای پول، ابزارها و سیاست های پولی

تغییرات و نوسانات بازارهای پولی و مالی و نقش آن بر شرکت ها

ضوابط عمومی و اختصاصی قراردادهای بازار سرمایه از دیدگاه فقه اسلامی

بازار سهام و ماهیت بازار سرمایه مطلوب از منظر اسلام

بازار پول و ماهیت بازار پول مطلوب از منظر اسلام

بازار بیمه و ماهیت بازار بیمه مطلوب از منظر اسلام

مشخصه ها، ماهیت و کارکرد ابزارهای مالی اسلامی

چارچوب و مفاهیم اوراق مشتقه مورد تأیید از دیدگاه فقه اسلامی

سازوکارهای گزارشگری مالی

استانداردهای گزارشگری مالی

تکنی های تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تجزیه و تحلیل دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام شرکت ها

تجزیه و تحلیل صورت های مالی تلفیقی

تجزیه و تحلیل و پیش بینی سود و زیان شرکت ها

تحلیل راهبری شرکتی مطلوب در بازار سرمایه

تعاریف و مفاهیم اخلاق حرفهای

الگوهای اخلاق حرفه ای

بیانیه اصول اخلاق حرفهای در سازمان

مروری بر کدهای اخلاق حرفه در چند کشور منتخب

فصول منتخبی از قانون تجارت، قانون تجارت الکترونی و قانون چک

قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه های اجرایی

دستور العمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار در بورس و فرابورس و کلا در بورس کالا

دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط

دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار و انتشار اوراق اجاره

ضوابط کلی عرضه اولیه یا عمده سهام شرکت های دولتی در بورس

دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاوره پذیرش

آشنایی با گرایش بازار سرمایه در MBA

داوطلبانی که مایل به تحصیل در این دوره هستند باید دارای مدرک لیسانس در رشته مربوطه از یک کالج یا دانشگاه معتبر با حداقل نمره کل 50 درصد باشند. مهارت های ارتباطی خوب و شخصیت جذاب از ویژگی های کلیدی دوره است.

دوره MBA در بازار سرمایه برای آن دسته از دانشجویانی که علاقه مشخصی به مدیریت سهام و امور مالی دارند مناسب است.

دانشجویانی که MBA را در بازار سرمایه دنبال می کنند باید دانش قبلی در مورد موضوعات و حساب های بازرگانی داشته باشند. دانش آموزان همچنین باید علاقه زیادی به مهارت های تحلیلی، ریاضی و ارتباطی داشته باشند.

در این دوره، دانشجویان باید در مورد افزایش منابع مالی با کمک بورس، سرمایه گذاری های طولانی مدت و سایر اوراق قرضه مطالعه کنند. حوزه های موجود در مجموعه فعالیت های بازار سرمایه در این دوره پوشش داده شده است.

دوره MBA در بازار سرمایه دانشجو را برای آنالیز عملکرد بازار سهام آموزش می دهد و همچنین جنبه های مهم مدیریت پورتفولیو و مدیریت مالی را در کنار سایر موضوعات آموزش می دهد.

پس از گذراندن این دوره MBA در بازار سرمایه، دانشجو می تواند حرفه خود را برای آینده شغلی در سرمایه گذاری و مدیریت سهام بسازد.

برای درک عملکرد بورس ها، نحوه خرید و فروش سهام در بازار سهام و نحوه بهره مندی از معاملات بورس، این بهترین دوره برای یک دانشجوی کارشناسی ارشد است.

یک فارغ التحصیل MBA در بازار سرمایه می تواند به راحتی دارایی های سهام شرکت خود را اداره کند. آنها همچنین می توانند با ارائه مشاوره خوب در مورد روش افزایش دارایی های مالی سازمان خود با استفاده از بورس اوراق بهادار به سازمان خود کمک کنند.

چرا رشته MBA گرایش بازار سرمایه را مطالعه کنید؟

دانشجویانی که به مدیریت سهام و امور مالی علاقه دارند می خواهند این MBA را در دوره بازار سرمایه دنبال کنند. دلایلی که باعث می شود دانشجویان دوره MBA در بازار سرمایه را دنبال کنند به شرح زیر است:

بازار قوی بورس در ایران هر سال به شدت افزایش می یابد. پس از اتمام دوره MBA در بازار سرمایه، دانشجویان می توانند مشاغل قوی خود را در مدیریت سرمایه گذاری و بازارهای سهام در ایران ایجاد کنند.

یک فارغ التحصیل MBA در بازار سرمایه می تواند به راحتی دارایی های سهام شرکت خود را اداره کند. آنها همچنین می توانند با ارائه مشاوره خوب در مورد روش افزایش دارایی های مالی سازمان خود با استفاده از بورس اوراق بهادار به سازمان خود کمک کنند.

فرصت های شغلی MBA در بازار سرمایه بسیار چالش برانگیز است، اما زمانی که یک دانشجو بتواند حرفه خود را در این زمینه از بازار سهام انجام دهد، از نظر پیشرفت، رشد چشمگیری خواهد داشت.

اگرچه زمینه های استخدامی این دوره به عنوان یک برنامه تخصصی MBA محدود است، دانشجویان تازه وارد پس از اتمام دوره MBA در بازار سرمایه، فرصت های شغلی فراوانی پیدا می کنند.

حوزه های برتر استخدام در دوره MBA در بازار سرمایه عبارتند از – مدیریت سرمایه، بانک ها، سرمایه گذاری و بانکداری، مشاوره مالی، بورس اوراق بهادار، بیمه، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، سرمایه گذاری خطرپذیر، کارگزاری سهام و غیره.

نقش های شغلی برای فارغ التحصیلان MBA در بازار سرمایه عبارتند از – تحلیلگر سهام، کارگزار سهام، مشاور مالی، تحلیلگر سرمایه، مدیر روابط و غیره.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.