استفاده از ROC در تعیین نقطه ی برش


بررسی نقش ضخامت اندومتر در پیامد درمان تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم (icsi)

زمینه و هدف: سونوگرافی واژینال، پاسخ به تحریک تخمک گذاری، زمان جمع آوری تخمکها و انتقال جنین به رحم را مشخص می کند. ممکن است سونوگرافی سه بعدی به طور گسترده در هر یک از این موارد استفاده شود که نقش ویژه ای را در پیشگویی پاسخ تخمدان و تعیین پذیرش اندومتر دارد. با وجود استفاده گسترده از سونوگرافی با رزولوشن بالا، ارزش بالینی تعیین ضخامت و الگوی اندومتر مورد بحث می باشد و نقش پیشگویی کننده آن در تعیین پیامد درمان icsi مورد توافق نیست. هدف از این مطالعه، بررسی نقش ضخامت اندومتر در پیامد درمان تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم (icsi) بود. روش بررسی: مطالعه از نوع مقطعی ـ تحلیلی بود. در این مطالعه ارزش پیشگویی کننده ضخامت اندومتر در پیامد درمانی icsi-et در بیماران مراجعه کننده به موسسه درمان ناباروری مهر از سال 1383 تا 1384 مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق پس از ارزیابی اولیه شامل آزمایشات، سونوگرافی، هیستروسالپینگوگرافی و . زنان با مشکل رحمی نظیر فیبروم از مطالعه حذف و زوجین با علت ناباروری مردانه، عوامل لوله ای، عامل تخمدانی و نامشخص وارد مطالعه شدند. در این مطالعه با انجام سونوگرافی واژینال در روز تزریق گنادوتروپین جفتی (hcg) ضخامت اندومتر در محل تلاقی اندومتر و میومتر در مقطع عرضی رحم بررسی شد. همه بیماران با پروتکل طولانی تحریک تخمک گذاری (coh) شدند. شرایط ورود به مطالعه ضخامت اندومتر مساوی یا بیش از mm6 و الگوی سه خطی بود. متغیرهای مخدوش کننده شامل سن زن، مدت و علت ناباروری، کیفیت جنین و تعداد آمپول های hmg تجویز شده جهت coh بود. جهت تعیین فاکتورهای مؤثر بر موفقیت icsi آزمون رگرسیون لجستیک انجام گرفت. منحنی roc نیز جهت تعیین نقطه برش (cut-off point) استفاده شد. خطای  کمتر از 05/0 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد. نتایج: در طی مدت بررسی 528 بیمار ارزیابی شدند. بارداری بالینی در (4/36%) 528/192 نفر دیده شد. میانگین تعداد تخمک برداشت شده، تعداد تخمک در متافاز دو، تخمک لقاح یافته، تعداد تسهیم سلولی و جنین منتقل شده بر پیامد درمان تاثیر داشت. میانگین سن زن نیز بر نتیجه icsi تاثیر معنی داری (05/0p<) را نشان داد (5/5±9/29 سال در زنان باردار در مقابل 3/6±2/32 سال در زنان غیر باردار). میانگین مدت ناباروری بر پیامد درمان تأثیر معنی داری را نشان نداد. آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد که بین ضخامت اندومتر، مدت و علت ناباروری، تعداد آمپول های hmg مصرف شده جهت coh و پیامد درمان ارتباط آماری معنی داری وجود ندارد؛ اما اختلاف آماری معنی داری بین سن زن و کیفیت جنین با موفقیت icsi مشاهده شد (05/0p<). نتایج منحنی roc نیز ارتباط آماری معنی داری را بین ضخامت اندومتر و پیامد بارداری نشان نداد. نتیجه گیری: ضخامت اندومتر مساوی یا بیش از mm 6 در روز تزریق hcg، ارزش پیشگویی کننده جهت تعیین موفقیت بارداری ندارد. مطالعات بیشتری برای پاسخگویی به اختلاف نظر در مورد نقش ضخامت اندومتر در سیکل های درمانی icsi پیشنهاد می شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ارتباط فاکتورهای آنالیز اسپرم با پیامد درمان ناباروری به روش تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI)

Background: Not all patients benefit from ICSI. To establish the factors that affect the success rate of ICSI is probably useful in determining the prognosis of ICSI. The aim of this study was the evaluation of the relationship between semen parameters and the outcome of the Intra Cytoplasmic Sperm Injection( ICSI).Methods: A retrospective case control study was performed on 523 infertile .

بررسی ارتباط پارامترهای اسپرم (تحرک-تعداد و مورفولوژی) و منبع برداشت اسپرم بر پیامد درمان تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم(ICSI)

چکیده مقدمه:آزمایش مایع منی امری ضروری جهت بررسی زوج نابارور می باشد ونتایج آن انتخاب نوع روش درمان را تحت تاثیر قرار می دهد.یافته های اخیر نشان دادند که مورفولوژی اسپرم بر اساس معیار کروجر که بر اساس پروگنوز درمان به سه گروه: 1) >14 درصد (عالی)، 2) 14-4 درصد (متوسط) و3) < 4 درصد (بد) تقسیم می شود ، بیومارکری عالی برای پیشگویی کارکرد اسپرم و پیامد درمان می باشد.در مقابل مطالعات دیگری نشان .

بررسی ارتباط فاکتورهای آنالیز اسپرم با پیامد درمان ناباروری به روش تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم (icsi)

زمینه و هدف : همه بیماران از�روش تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم intra cytoplasmic sperm injection-) (icsi نفع نمی برند. تثبیت اینکه چه فاکتورهایی برروی موفقیت icsi مؤثر هستند، در تعیین پیش آگهی بیماران می تواند مفید باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط فاکتورهای مختلف آنالیز سیمن بر پیامد درمان ناباروری به روش تزریق داخل سیتوپلامی اسپرم( icsi) بود.روش کار: این مطالعه به صورت مورد-شاهدی گذشته.

بررسی ارتباط پارامترهای اسپرم (تحرک-تعداد و مورفولوژی) و منبع برداشت اسپرم بر پیامد درمان تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم(icsi)

چکیده مقدمه:آزمایش مایع منی امری ضروری جهت بررسی زوج نابارور می باشد ونتایج آن انتخاب نوع روش درمان را تحت تاثیر قرار می دهد.یافته های اخیر نشان دادند که مورفولوژی اسپرم بر اساس معیار کروجر که بر اساس پروگنوز درمان به سه گروه: 1) >14 درصد (عالی)، 2) 14-4 درصد (متوسط) و3) < 4 درصد (بد) تقسیم می شود ، بیومارکری عالی برای پیشگویی کارکرد اسپرم و پیامد درمان می باشد.در مقابل مطالعات دیگری نشان داده .

بررسی تاثیر فلور میکروبی سرویکس بر موفقیت تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم(ICSI)

چکیده دهانه رحم توسط میکروارگانیسم های بالقوه پاتوژن پوشیده شده است که وجود آنها می تواند در هنگام انتقال جنین سبب آلودگی آن شود. البته هنوز تاثیر محیط عفونی بر پیامد ICSI مشخص نشده است. هدف: بررسی تاثیر فلور میکروبی سرویکس در زمان انتقال جنین بر نتیجه ICSI در بیماران موسسه درمان ناباروری مهر. مواد و روش‌ها: در این بررسی مقطعی- توصیفی نمونه کشت از سرویکس260 بیمار با اندیکاسیون ICSI ارزیابی .

تعیین مناسب ترین میزان ضخامت آندومتر در موفقیت تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم

سابقه و هدف: میزان موفقیت لقاح خارج رحمی نه تنها به کیفیت تخمک و اسپرم وابسته است بلکه با پذیرش آندومتر نیز ارتباط دارد. امروزه یکی از عمده ترین موانع در درمان ناباروری با وجود داشتن جنین هایی با کیفیت خوب کاهش میزان لانه گزینی جنین می باشد. لذا این مطالعه جهت تعیین مناسب ترین میزان ضخامت آندومتر در موفقیت تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم انجام شد. مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی 198 بیماری ک.

اعتبارسنجی پرسش نامه ی سنجش میزان آگاهی کارکنان امدادی نسبت به علایم هشداردهنده ی نصب شده بر روی ماشین های سنگین جاده ای حمل مواد خطرناک

با توجه به روند افزایش حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک، در صورت بروز حادثه، اولین گروه های حاضر در محل وقوع، گروه های امدادی (اورژانس، هلال احمر و آتش نشان) می باشند. لذا هدف مطالعه ی حاضر بررسی روایی و پایایی پرسش نامه ی سنجش میزان آگاهی کارکنان امدادی نسبت به علایم هشداردهنده ی نصب شده بر روی ماشین های سنگین جاده ای می باشد.

در ابتدا پرسش نامه ی چهار گزینه ای به وسیله منابع علمی و برگه های اطلاعات ایمنی مواد طراحی شد. سپس به منظور بررسی میزان روایی پرسش نامه از نظر 10 نفر از متخصصین و جهت بررسی پایایی پرسش نامه از روش آزمون – بازآزمون توسط 20 نفر از گروه های امدادی در فواصل زمانی دو هفته ای استفاده شد. نقطه ی برش پرسش نامه نیز توسط منحنی ویژگی عملی گیرنده (ROC) تعیین گردید.

میانگین سنی و سابقه کار شرکت کنندگان به ترتیب 57/2±42/32 و 70/2±75/7 سال به دست آمد. نتایج هم بستگی سوالات آزمون با یک دیگر نشان داد که آلفای کرونباخ به دست آمده 708/0 می باشد و ثبات و پایایی نمره های آزمون در طول زمان نیز نشان داد که هم بستگی بین سوالات در سری اول دوم در سطح معناداری قابل قبول است (698/0=r با 012/0 = P-value). بهترین مقدار نقطه ی برش پرسش نامه سنجش میزان آگاهی کارکنان امداد و نجات با حساسیت 60 درصد و ویژگی 50 درصد (یک منهای ویژگی برابر 50 درصد)، 5/18 به دست آمد.

پرسش نامه سنجش میزان آگاهی کارکنان امدادی نسبت به علایم هشداردهنده ی نصب شده بر روی ماشین های سنگین جاده ای از نظر روایی و پایایی مورد تایید و استفاده از آن در مطالعات آینده از اعتماد و اعتبار کافی برخوردار است.

طبقه بندی خاکبرداریهای مدل های نمودار

این مدل پیشنهادی، علاوه بر اینکه در سطوح مختلف حساسیت، خطای طبقه بندی نادرست الگوها را به مقدار زیادی کاهش می دهد، رخداد همزمان الگوهای پایه را شناسایی و پارامترهای متناظر را برآورد می کند.

آشنایی با خوشه‌بندی (Clustering) و شیوه‌های مختلف آن

الگوریتم‌های متنوع و زیادی برای انجام عملیات خوشه‌بندی در داده‌کاوی به کار می‌رود. آگاهی از الگوریتم‌های خوشه‌بندی و آشنایی با نحوه اجرای آن‌ها کمک می‌کند

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد معلمان ابتدایی

نمودار خطی ۲/۴ سابقه خدمت معلمان. ۲۸. نمودار خطی ¾ طبقه بندی معلمان بر حسب میزان حقوق دریافتی. ۲۹. نمودار دایره ای ۴/۴ نظر معلمان در رابطه با مزایای بیشتر و آموزش ضمن خدمت.. ۳۱

خانه متلب انجام پروژه های متلب دانلود فیلم آموزش با کد متلب

خانه متلب انجام پروژه های متلب دانلود فیلم آموزش با کد متلب دانلود رایگان فیلم های آموزشی زبان فارسی الگوریتم های فرا ابتکاری تک هدفه و چند هدفه ، شبکه های عصبی ، منطق فازی ، داده کاوی ، شبکه های

دسته بندی داده های آماری و جدول فراوانی

وقتی فراوانی داده های آماری كه تعداد و پراكندگی شان زیاد است مورد مطالعه قرار می گیرند استفاده از جدول توزیع فراوانی بسیار دشوار است بنابر این داده ها را دسته بندی می کنیم.

شناسایی و طبقه بندی ترافیک شبکه های نظیربه نظیر با استفاده

۴۳۴ روش‌های طبقه‌بندی مبتنی بر ga ۵۰ شکل ‏۲ ۴ مقایسه مدل سطح بالا و ساده‌شده الگوی نظیربهنظیر با مدل خدمتگزار – مشتری ۱۱ شکل ‏۶ ۷ نمودار بلوکی طبقه‌بندی‌کننده ترافیک p2p ۸۱

يخچال فريزر 14 فوت بالا پایین امرسان مدل TFH14T/H امرسان

مشخصات کلي ⇐ نمودار مصرف ورق فولادیدرب شیشه طبقه بندی رنگی: مشکی گنجايش و این یخچال هم مثل مدل tfh14t، یکی از معدود مدل‌های موجود در بازار است که رده‌بندی مصرف انرژی a++ را دریافت کرده است

تجزیه و تحلیل فرایند چیست و روش های تجزیه و تحلیل فرایندها

value classifiion یا طبقه بندی ارزش ها پس از شناسایی دلایل مشکلات، نتایج در قالب نمودار پارتو، یا نمودار PICK دسته‌بندی شده و برای حل مشکلات همچنین میتوان از مدل های مرجع برای شناسایی شاخص های

ترجمه فارسی مدل طبقه بندی فرآیندها و نمودار سلسله مراتبی آن

با توجه به اینکه مدل طبقه بندی فرآیندهای apqc جزئیات بسیار زیادی را در خود نهفته دارد، داشتن ترجمه آن و همچنین فرمت ها و نمودارهای مختلف این مدل برای تجزیه و تحلیل بهتر به بهبود دهنگان فرآیندها

PowerPoint Presentation

يکی از انواع طبقه بندی: فيزيکی (مثل ماکِتِ ساختمان) گفتاری (گفتار و يا نوشتار در مورد پديده ها) گرافيکی (مثل نقشه، dfd) رياضی (استفاده از ROC در تعیین نقطه ی برش مثل مدل های برنامه ريزی خطی) * مدلسازی فرايندی و نمودار جريان داده (dfd

طبقه‌بندی ناهمواری‌های کارستی با استفاده از شاخص‌های

استفاده از شاخص­های ژئومورفومتری در تفکیک ناهمواری­های سطح زمین کاربرد گسترده­ای را طی دهۀ گذشته در علم ژئومورفولوژی داشته است. در این تحقیق از روش پرسپترون چند لایۀ شبکۀ عصبی مصنوعی برای طبقه‌بندی ناهمواری­های

استفاده از ROC در تعیین نقطه ی برش

ROC، مخفف Receiver Operating Characteristics می باشد. ROC یک ابزار مدل سازی قوی است که در تصمیم گیری های پژشکی، روانشناسی، مخابرات و در زمانی که نیاز به ارزش های آستانه ای مد نظر است استفاده می شود. منحنی ROC یک نمودار پراگندگی از حساسیت

طبقه‌بندی ناهمواری‌های کارستی با استفاده از شاخص‌های

علاوه بر این، نتایج نشان داد که مدل بهینۀ شبکۀ عصبی مصنوعی برای طبقه­بندی ناهمواری‌ها، مدل 1912 با ضریب یادگیری 1/0 و ضریب تبیین 18/87 درصد بود و دقت روش ابداعی برای طبقه­بندی ناهمواری­های

سوالات تستی طبقه بندی شده آمار و مدل سازی ریاضی 100

سوالات تستی طبقه بندی شده آمار و مدل سازی مهندس دلیجه آمار و مدل سازی نظری بدهید در این جزوه حدود ۳۵۰ تست تالیفی و کنکور درس آمار برای استفاده ی دانش آموزان سال دوم ریاضی ، دوم انسانی ، سوم

داده‌های گروه‌بندی‌شده ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

داده‌های گروه‌بندی‌شده واژه‌ای آماری است که در آنالیز داده استفاده می‌شود. می‌توان با ایجاد جدولی که توزیع فراوانی متغیر را نشان می‌دهد، یک مجموعه داده خام فراهم کرد. مثلاً جدول فراوانی اغلب به عنوان داده‌های

بهینه سازی پارامترهای ماشین بردار پشتیبان با استفاده از

این روش شامل سه مرحله انتخاب فیچر، طبقه بندی و بهینه سازی است. در مرحله انتخاب فیچر مجموعه ای از فیچرهای شکلی و آماری از داده های خام استخراج می شود.

مشخصات، قیمت و خرید طبقه دیواری مدل خرگوش فمیلی دیجی‌کالا

جدیدترین مدل‌های طبقه دیواری متفرقه با بهترین قیمت در دیجی‌کالا همه دسته‌بندی‌های اسباب بازی، کودک و نوزاد برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

روش رسم انواع نمودارها در اکسل مجله رازینه

زمانی که داده‌ها یا متغیرهای گسسته یا طبقه‌بندی شده داریم، نمودار میله‌ای یک نمودار گویا برای به نمایش گذاشتن داده‌ها است.

سوالات آمار و مدل سازی کنکور (انسانی – تجربی – ریاضی)

سوالات طبقه بندی شده کنکور داخل و خارج درس آمار و مدل سازی (علوم انسانی علوم تجربی ریاضی فیزیک) سوالات تستی درس آمار و مدل سازی کنکور رشته های علوم انسانی

فرآیند نمودار جریان از کائولن متا

فرآیند تولید سیمان benue مدل های چرخ. طبقه بندی خاکبرداریهای مدل های نمودار . تولید استفاده از ROC در تعیین نقطه ی برش سیمان فرآیند نمودار جریان خشک، از جمله معدن مواد خام و سیمان سنگ زنی و حد عالی رساندن . >> بیشتر بدانید .

مفهوم رگرسيون به زبان ساده – اطمینان شرق

با بیانی ساده و روان و خودمانی به تشریح مفهوم رگرسیون، که از مباحث علم آمار و نرم افزار spss است می پردازیم. آماده قبول سفارش تحلیل رگرسیون برای فصل 4 پایان نامه.

ماشین ظرفشویی بکو مدل digikala

جدیدترین مدل‌های ماشین ظرفشویی بکو با بهترین قیمت در دیجی‌کالا دارای طبقه بندی مجزا جهت ظروف کوچک و بزرگ با سبد مخصوص قاشق و چنگال,سینی برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان

فرازدرسبایگانی‌ها نمودار رگرسیون خطی در spss فرازدرس

درس های آتی طبقه بندی فرازدرس نمودار رگرسیون خطی در spss. نمایش 1 نتیحه آموزش مدل رگسیون چندگانه و لوجستیک در نرم افزار SPSS ۱۷,۰۰۰

ارزیابی و تفسیر مدل در داده کاوی

از روش‌های ارزیابی الگوریتم‌های دسته بندی (که در این الگوریتم روال کاری بدین صورت است که مدل دسته بندی توسط مجموعه داده آموزشی ساخته شده و بوسیله مجموعه داده آزمایشی مورد ارزیابی قرار می

آموزش ویدئویی مدل سازی تغییرات کاربری اراضی با رگرسیون

در این فیلم آموزشی مدل سازی تغییرات کاربری جنگل با استفاده از رگرسیون لجستیک به صورت عملی و با جزییات کامل براساس آموزش های علمی، پروژه محور، با دیتاهای واقعی، و کاربردی توضیح داده شده است.

مدل های شبکه عصبی – پرسپترون آموزش علوم داده ها

مدل های شبکه عصبی – پرسپترون پرتپسرون یک الگوریتم طبقه بندی دودویی (Binary Classifiion) که مجموعه ای از ورودی ها را به دو دسته (Category) طبقه بندی (Classifies) می کند. شکل زیر نمودار تابع پله ای را نشان می

Classifiion and Similarity Analysis of BindingDatabase

تعریف و آماده‌سازی مولکول‌های «غیر فعال» برای توسعه‌ی مدل‌های تفکیکی دوتایی (Twoclass classifier) یکی از مشکلات عمده در مسیر استفاده از مدل‌های تفکیکی بر پایه‌ی لیگاند در روند طراحی سیستماتیک

آمار و مدل سازی riazisara

داوطلبان کنکور رشته های نظری می توانند خلاصه درس های کتاب آمار و مدل سازی شامل درسنامه و تست های چهار گزینه ای مربوط به این درس را در ادامه دانلود نمایند.. این فایل دست نویس توسط جناب آقای علی احمدی قزل دشت دبیر ریاضی

طبقه بندی مواد معدنی bankbouwenstyling

بقه بندی مواد معدنی ط. گروه. 3. مواد معدنی طبقه یک به استثنا گروه. های یک و دو. چهار. کیلومتر مربع. گروه. 4.

طبقه‌بندی افعال زبان فارسی بر اساس ساخت رویدادی و نمودی

به همین منظور ابتدا به مباحث نظری و طبقه­بندی­های موجود در این زمینه پرداخته شده است و سپس پیکره­ای متشکل از 60 فعل فارسی به پیروی از نظریۀ کرافت (2012) مورد بررسی قرار گرفتند.

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست پروتئین با استفاده از

این پروژه با استفاده از نرم افزار داده کاوی رپیدماینر تهیه شده است. هدف اصلی این پروژه انجام فرایند طبقه بندی یا پیش بینی دیتاست پروتئین با استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین یا طبقه بندی (knn) در نرم افزار داده کاوی

استفاده از ROC در تعیین نقطه ی برش

آموزش ابزار Brush Tool در فتوشاپ - چاپ آقا- کاربرد ابزار برش تک نقطه ای ,ابزار قلم مو جز ابزار های ترسیمی در فتوشاپ محسوب می شود که در جعبه ابزار قرار دارد. این ابزار دارای امکانات قدرتمند و ویژه ای است که به شما این امکان را می دهد که هر ایده ای که در ذهن دارید را . نشانه‌گذاری و کاربرد نشانه نقطه در نوشتارDec 25, 2020· ولی اگر کلمه فارسی، تک‌حرفی باشد، نشانه نقطه می‌آید: d. d. t > د.د.ت. نکته ۲: بین نشانه‌های اختصاری مشهور می‌توان نقطه نگذاشت: nato > ناتو. ۴. پس از نقل‌ قول غیرمستقیم یا جملات پرسشی غیرمستقیم:

مهد ابزار | فروشگاه اینترنتی ابزار آلات – مهد ابزار | خرید ابزار | خرید .

May 26, 2022· همه دسته بندی های ابزار جوش و برش; . امکان اندازه‌گیری فیثاغورث تک نقطه‌ای و دو نقطه‌ای را دارد . و در محاسبه مساحت , فاصله و حجم توانا می‌باشد . . ویژگی و کاربرد متر لیزری ARVA Laser meter 80 4667 جهت .

استفاده از ROC در تعیین نقطه ی برش

نقطه ی برش یکی از استفاده ها ی تحلیل های ROC است، یک کاربرد دیگر آن تحلیل اقتصادی برای کمک به تصمیم گیری درباره ی آستانه ی آزمون است. نمودارهای ROC سود و زیان را سبک و سنگین می کنند. نمودارهای ROC .

آموزش دوره صافکاری خودرو-صافکاری خودرو-کاربرد ابزار

Aug 22, 2021· کاربرد ابزار Extract By Mask برای برش نقشه رستری. این ابزار ویژگی ای که دارد، دقیق برش دیتای رستر را بر اساس مرز تعیین شده انجام می دهد. یعنی یک دیتای رستری و یک مرز محدوده نیاز دارید. حال اگر بخواهید .

مرکز برش و کاربرد آن در تحلیل تیرها | اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین

مرکز برش و کاربرد آن در تحلیل تیرها: . مقدار این نیرو با مقدار نیروی P برابر بوده و خط اثر آن از نقطه ای بر روی محور z عبور می کند (نقطه S در شکل زیر). این نقطه با عنوان مرکز برش یا «مرکز خمش»(Center of .

انواع نمودار و کاربرد آن‌ها : ۲۱ نمودار کاربردی | آکادمی اینفوگرام

May 26, 2021· نمودار: آشنایی با انواع نمودارها و کاربرد آن‌ها در نمایش تغییرات و مقایسه داده ها. آشنایی با نمودارهای میله ای، حبابی و… با ما همراه باشید

معرفی انواع صفحه برش فرز و کاربرد آنها - وبلاگ فروشگاه اینترنتی مستر ابزار

صفحه آهن بر. انواع صفحه برش فرز برای برش دادن مواد فولادی و شکل دادن به آنها استفاده می‌شوند؛ از همین‌رو به آن‌ها صفحه برش آهن نیز می ‌گویند. اکثر صفحات برش آهن در قطر 180 میلی ‌متر و ضخامت 1.8 .

مهد ابزار | فروشگاه اینترنتی ابزار آلات – مهد ابزار | خرید ابزار | خرید .

May 26, 2022· همه دسته بندی های ابزار جوش و برش; . امکان اندازه‌گیری فیثاغورث تک نقطه‌ای و دو نقطه‌ای را دارد . و در محاسبه مساحت , فاصله و حجم توانا می‌باشد . . ویژگی و کاربرد متر لیزری ARVA Laser meter 80 4667 جهت .

عرضه انواع دستگاه ای جوش - مدرن ابزار | مرکز تخفیف ابزار

تک نقطه‌ای مانند تراشکاری و چند نقطه‌ای مانند سوراخکاری و فرزکاری و سنگ‌زنی. تیغه برش دهندها از موادی با سختی بیشتر از برش شونده‌ها ساخته می‌شوند. ابزار جوش و برش

معرفی انواع ابزار های برش در صنعت - kolis.ir

ابزار برش، ابزاری هستند که از آن ها برای برشکاری قطعات مختلف استفاده می شود. ابزار برش، با توجه به نوع و جنس قطعه مورد نظر، دارای انواع مختلفی می باشند. در واقع همانطور که میدانید، در صنعت، رشته های مختلفی وجود دارد که در .

مهد ابزار | فروشگاه اینترنتی ابزار آلات – مهد ابزار | خرید ابزار | خرید .

May 26, 2022· مهد ابزار / خرید اینترنتی متر لیزری 40 متری آروا مدل 4664 و قیمت انواع متر لیزری آروا از فروشگاه آنلاین مهد ابزار . جدیدترین مدل‌های متر لیزری آروا با بهترین قیمت در فروشگاه ابزار صنعتی مهد ابزار .

آشنایی با تراش الماس و کاربردهای آن

May 03, 2022· بیشتر عملیات تراش الماس شامل استفاده از ابزار برش تک نقطه ای است. به عبارت دیگر، ابزار برش با نوک الماس فقط یک نقطه ثابت دارد که به عنوان تراش الماس تک نقطه ای (SPDT) شناخته می شود.

جعبه-ابزار-گارگاهی-TOOLBOX-ساخت-شاهرخ-ایران‌

ویژگی های محصول : جعبه ابزار کارگاهی چرخ دار کشویی TOOLBOX ساخت شاهرخ با مدل های DCE104,DCE103,DCE105 از سری محصولات با صرفه و اقتصادی میباشند. دارای شبکه بندی داخل کشو ها و ریل های لغزشی و روان مستحکم .

آزمایش تک محوری - ترانشه

Dec 12, 2020· مزیت آزمایش تک محوری نسبت به برش مستقیم آن است که تنش و کرنش به شکل یکنواخت ایجاد می شوند و سطح گسیختگی در ضعیف ترین قسمت نمونه رس اتفاق می افتد. البته رس صفحه گسیختگی ندارد، بلکه انبساط جانبی .

بهترین ابزار سایش و برش در صنایع مختلف - وبلاگ دکتر تامین

با فلاپ دیسک به عنوان یکی از برترین ابزار سایشی آشنا شدید و متوجه شدید که این ابزار بیشتر برای سطوح ظریف تر کاربرد دارند. حال اگر قرار باشد این سایش برای سطح ضخیم تری مانند فولاد، فلزات سنگین و .

جعبه-ابزار-گارگاهی-TOOLBOX-ساخت-شاهرخ-ایران‌

ویژگی های محصول : جعبه ابزار کارگاهی چرخ دار کشویی TOOLBOX ساخت شاهرخ با مدل های DCE104,DCE103,DCE105 از سری محصولات با صرفه و اقتصادی میباشند. دارای شبکه بندی داخل کشو ها و ریل های لغزشی و روان مستحکم .

کاربرد نقطه (.) و نقش آن در نگارش و ویرایش فارسی - یوتایپ

نقطه نشانه‌ای است که در انتهای همه‌ جملات به جز جملات پرسشی و تعجبی می‌آید.به بیان دیگر نقطه نشانه‌ درنگ طولانی و ختم کلام است. این نشانه در زبان انگلیسی Period یا Full Stop گفته می‌شود.. کاربرد نقطه در نگارش فارسی

آموزش دوره صافکاری خودرو-صافکاری خودرو-کاربرد ابزار

کاربرد ابزار برش دایره ای با کارایی بالا در خودروسازی Jul 02, 2021 در حال حاضر فناوری خودروسازی چین با سرعت بالا، مواد هوشمند، کامپوزیت، حفاظت از محیط زیست، تیغه های SK2 در حال توسعه است.

برش پلاسما چیست و آموزش اصول اولیه | مجله ابزار آلات آچاریست

تکنولوژی برش پلاسما چیست؟. به زبان ساده برش پلاسما فرآیندی است که از یک جت پر سرعت گازهای یونیزه شده که از روزنه تنگ‌کننده (constricting orifice) عبور می‌کنند استفاده می‌کند. گاز یونیزه شده سرعت بالا .

پرسپکتیو تک نقطه ای | آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای | طرح پرسپکتیو یک نقطه .

پرسپکتیو یک نقطه ای کی استفاده می شود ؟ پرسپکتیو تک نقطه ای اغلب زمانی استفاده می شود که اشیاء از روبرو دیده می شوند یا زمانیکه از روبرو به یک شیء طولانی مانند جاده یا ریل راه آهن نگاه می کنیم. این یک روش رایج طراحی در بین .

ابزار pen در فتوشاپ | آموزش کار با . - مکتوب

ابزار pen در فتوشاپ بیشتر برای مسیریابی کاربرد دارد و برای ترسیم اشکال و مسیر‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. . با فشردن دکمه ctrl به همراه دکمه z، می‌توان نقطه‌ای که به اشتباه رسم کرده‌اید را .

دیکشنری تخصصی | معادل انگلیسی ابزار برش تک نقطه | ترجمه البرز

دیکشنری تخصصی البرز مجموعه ای کامل از لغات و اصطلاحات تخصصی همه رشته . واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی ابزار برش تک نقطه و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است

معرفی ابزار های دندانپزشکی و کاربرد آنها | فارا طب پیشرو

May 24, 2022· پنس دندانپزشکی برای جابه‌جا کردن مواد و گاز به داخل و خارج از دهان استفاده می‌شود، این پنس‌ها انواع ساده و سرکج دارند که هرکدام دارای سایزبندی‌های متفاوت است. پنس دندانپزشکی. پنس دوخم .

پرسپکتیو تک نقطه ای چیست و چگونه رسم می شود

پرسپکتیو تک نقطه ای یک نقطه نوعی پرسپکتیو خطی است. پرسپکتیو خطی با استفاده از خطوط برای ارائه اشیا منجر می شود که منجر به توهم فضا و فرم در یک اثر هنری تخت می شود. این یک رویکرد ساختاری برای .

طبقه بندی خاکبرداریهای مدل های نمودار

این مدل پیشنهادی، علاوه بر اینکه در سطوح مختلف حساسیت، خطای طبقه بندی نادرست الگوها را به مقدار زیادی کاهش می دهد، رخداد همزمان الگوهای پایه را شناسایی و پارامترهای متناظر را برآورد می کند.

آشنایی با خوشه‌بندی (Clustering) و شیوه‌های مختلف آن

الگوریتم‌های متنوع و زیادی برای انجام عملیات خوشه‌بندی در داده‌کاوی به کار می‌رود. آگاهی از الگوریتم‌های خوشه‌بندی و آشنایی با نحوه اجرای آن‌ها کمک می‌کند

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد معلمان ابتدایی

نمودار خطی ۲/۴ سابقه خدمت معلمان. ۲۸. نمودار خطی ¾ طبقه بندی معلمان بر حسب میزان حقوق دریافتی. ۲۹. نمودار دایره ای ۴/۴ نظر معلمان در رابطه با مزایای بیشتر و آموزش ضمن خدمت.. ۳۱

خانه متلب انجام پروژه های متلب دانلود فیلم آموزش با کد متلب

خانه متلب انجام پروژه های متلب دانلود فیلم آموزش با کد متلب دانلود رایگان فیلم های آموزشی زبان فارسی الگوریتم های فرا ابتکاری تک هدفه و چند هدفه ، شبکه های عصبی ، منطق فازی ، داده کاوی ، شبکه های

دسته بندی داده های آماری و جدول فراوانی

وقتی فراوانی داده های آماری كه تعداد و استفاده از ROC در تعیین نقطه ی برش پراكندگی شان زیاد است مورد مطالعه قرار می گیرند استفاده از جدول توزیع فراوانی بسیار دشوار است بنابر این داده ها را دسته بندی می کنیم.

شناسایی و طبقه بندی ترافیک شبکه های نظیربه نظیر با استفاده

۴۳۴ روش‌های طبقه‌بندی مبتنی بر ga ۵۰ شکل ‏۲ ۴ مقایسه مدل سطح بالا و ساده‌شده الگوی نظیربهنظیر با مدل خدمتگزار – مشتری ۱۱ شکل ‏۶ ۷ نمودار بلوکی طبقه‌بندی‌کننده ترافیک p2p ۸۱

يخچال فريزر 14 فوت بالا پایین امرسان مدل TFH14T/H امرسان

مشخصات کلي ⇐ نمودار مصرف ورق فولادیدرب شیشه طبقه بندی رنگی: مشکی گنجايش و این یخچال هم مثل مدل tfh14t، یکی از معدود مدل‌های موجود در بازار است که رده‌بندی مصرف انرژی a++ را دریافت کرده است

تجزیه و تحلیل فرایند چیست و روش های تجزیه و تحلیل فرایندها

value classifiion یا طبقه بندی ارزش ها پس از شناسایی دلایل مشکلات، نتایج در قالب نمودار پارتو، یا نمودار PICK دسته‌بندی شده و برای حل مشکلات همچنین میتوان از مدل های مرجع برای شناسایی شاخص های

ترجمه فارسی مدل طبقه بندی فرآیندها و نمودار سلسله مراتبی آن

با توجه به اینکه مدل طبقه بندی فرآیندهای apqc جزئیات بسیار زیادی را در خود نهفته دارد، داشتن ترجمه آن و همچنین فرمت ها و نمودارهای مختلف این مدل برای تجزیه و تحلیل بهتر به بهبود دهنگان فرآیندها

PowerPoint Presentation

يکی از انواع طبقه بندی: فيزيکی (مثل ماکِتِ ساختمان) گفتاری (گفتار و يا نوشتار در مورد پديده ها) گرافيکی (مثل نقشه، dfd) رياضی (مثل مدل های برنامه ريزی خطی) * مدلسازی فرايندی و نمودار جريان داده (dfd

طبقه‌بندی ناهمواری‌های کارستی با استفاده از شاخص‌های

استفاده از شاخص­های ژئومورفومتری در تفکیک ناهمواری­های سطح زمین کاربرد گسترده­ای را طی دهۀ گذشته در علم ژئومورفولوژی داشته است. در این تحقیق از روش پرسپترون چند لایۀ شبکۀ عصبی مصنوعی برای طبقه‌بندی ناهمواری­های

استفاده از ROC در تعیین نقطه ی برش

ROC، مخفف Receiver Operating Characteristics می باشد. ROC یک ابزار مدل سازی قوی است که در تصمیم گیری های پژشکی، روانشناسی، مخابرات و در زمانی که نیاز به ارزش های آستانه ای مد نظر است استفاده می شود. منحنی ROC یک نمودار پراگندگی از حساسیت

طبقه‌بندی ناهمواری‌های کارستی با استفاده از شاخص‌های

علاوه بر این، نتایج نشان داد که مدل بهینۀ شبکۀ عصبی مصنوعی برای طبقه­بندی ناهمواری‌ها، مدل 1912 با ضریب یادگیری 1/0 و ضریب تبیین 18/87 درصد بود و دقت روش ابداعی برای طبقه­بندی ناهمواری­های

سوالات تستی طبقه بندی شده آمار و مدل سازی ریاضی 100

سوالات تستی طبقه بندی شده آمار و مدل سازی مهندس دلیجه آمار و مدل سازی نظری بدهید در این جزوه حدود ۳۵۰ تست تالیفی و کنکور درس آمار برای استفاده ی دانش آموزان سال دوم ریاضی ، دوم انسانی ، سوم

داده‌های گروه‌بندی‌شده ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

داده‌های گروه‌بندی‌شده واژه‌ای آماری است که در آنالیز داده استفاده می‌شود. می‌توان با ایجاد جدولی که توزیع فراوانی متغیر را نشان می‌دهد، یک مجموعه داده خام فراهم کرد. مثلاً جدول فراوانی اغلب به عنوان داده‌های

بهینه سازی پارامترهای ماشین بردار پشتیبان با استفاده از

این روش شامل سه مرحله انتخاب فیچر، طبقه بندی و بهینه سازی است. در مرحله انتخاب فیچر مجموعه ای از فیچرهای شکلی و آماری از داده های خام استخراج می شود.

مشخصات، قیمت و خرید طبقه دیواری مدل خرگوش فمیلی دیجی‌کالا

جدیدترین مدل‌های طبقه دیواری متفرقه با بهترین قیمت در دیجی‌کالا همه دسته‌بندی‌های اسباب بازی، کودک و نوزاد برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

روش رسم انواع نمودارها در اکسل مجله رازینه

زمانی که داده‌ها یا متغیرهای گسسته یا طبقه‌بندی شده داریم، نمودار میله‌ای یک نمودار گویا برای به نمایش گذاشتن داده‌ها است.

سوالات آمار و مدل سازی کنکور (انسانی – تجربی – ریاضی)

سوالات طبقه بندی شده کنکور داخل و خارج درس آمار و مدل سازی (علوم انسانی علوم تجربی ریاضی فیزیک) سوالات تستی درس آمار و مدل سازی کنکور رشته های علوم انسانی

فرآیند نمودار جریان از کائولن متا

فرآیند تولید سیمان benue مدل های چرخ. طبقه بندی خاکبرداریهای مدل های نمودار . تولید سیمان فرآیند نمودار جریان خشک، از جمله معدن مواد خام و سیمان سنگ زنی و حد عالی رساندن . >> بیشتر بدانید .

مفهوم رگرسيون به زبان ساده – اطمینان شرق

با بیانی ساده و روان و خودمانی به تشریح مفهوم رگرسیون، که از مباحث علم آمار و نرم افزار spss است می پردازیم. آماده قبول سفارش تحلیل رگرسیون برای فصل 4 پایان نامه.

ماشین ظرفشویی بکو مدل digikala

جدیدترین مدل‌های ماشین ظرفشویی بکو با بهترین قیمت در دیجی‌کالا دارای طبقه بندی مجزا جهت ظروف کوچک و بزرگ با سبد مخصوص قاشق و چنگال,سینی برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان

فرازدرسبایگانی‌ها نمودار رگرسیون خطی در spss فرازدرس

درس های آتی طبقه بندی فرازدرس نمودار رگرسیون خطی در spss. نمایش 1 نتیحه آموزش مدل رگسیون چندگانه و لوجستیک در نرم افزار SPSS ۱۷,۰۰۰

ارزیابی و تفسیر مدل در داده کاوی

از روش‌های ارزیابی الگوریتم‌های دسته بندی (که در این الگوریتم روال کاری بدین صورت است که مدل دسته بندی توسط مجموعه داده آموزشی ساخته شده و بوسیله مجموعه داده آزمایشی مورد ارزیابی قرار می

آموزش ویدئویی مدل سازی تغییرات کاربری اراضی با رگرسیون

در این فیلم آموزشی مدل سازی تغییرات کاربری جنگل با استفاده از رگرسیون لجستیک به صورت عملی و با جزییات کامل براساس آموزش های علمی، پروژه محور، با دیتاهای واقعی، و کاربردی توضیح داده شده است.

مدل های شبکه عصبی – پرسپترون آموزش علوم داده ها

مدل های شبکه عصبی – پرسپترون پرتپسرون یک الگوریتم طبقه بندی دودویی (Binary Classifiion) که مجموعه ای از ورودی ها را به دو دسته (Category) طبقه بندی (Classifies) می کند. شکل زیر نمودار تابع پله ای را نشان می

Classifiion and Similarity Analysis of BindingDatabase

تعریف و آماده‌سازی مولکول‌های «غیر فعال» برای توسعه‌ی مدل‌های تفکیکی دوتایی (Twoclass classifier) یکی از مشکلات عمده در مسیر استفاده از مدل‌های تفکیکی بر پایه‌ی لیگاند در روند طراحی سیستماتیک

آمار و مدل سازی riazisara

داوطلبان کنکور رشته های نظری می توانند خلاصه درس های کتاب آمار و مدل سازی شامل درسنامه و تست های چهار گزینه ای مربوط به این درس را در ادامه دانلود نمایند.. این فایل دست نویس توسط جناب آقای علی احمدی قزل دشت دبیر ریاضی

طبقه بندی مواد معدنی bankbouwenstyling

بقه بندی مواد معدنی ط. گروه. 3. مواد معدنی طبقه یک به استثنا گروه. های یک و دو. چهار. کیلومتر مربع. گروه. 4.

طبقه‌بندی افعال زبان فارسی بر اساس ساخت رویدادی و نمودی

به همین منظور ابتدا به مباحث نظری و طبقه­بندی­های موجود در این زمینه پرداخته شده است و سپس پیکره­ای متشکل از 60 فعل فارسی به پیروی از نظریۀ کرافت (2012) مورد بررسی قرار گرفتند.

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست پروتئین با استفاده از

این پروژه با استفاده از نرم افزار داده کاوی رپیدماینر تهیه شده است. هدف اصلی این پروژه انجام فرایند طبقه بندی یا پیش بینی دیتاست پروتئین با استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین یا طبقه بندی (knn) در نرم افزار داده کاویاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.