اوراق بهادار چیست و چه انواعی دارد؟


تأثیر و نقش دولت در دیرش سهام در بورس اوراق بهادار تهران

1 استادیار گروه مالی و بیمه، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مهندسی مالی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران.

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در سال‌های اخیر مفهوم دیرش سهام به عنوان یک سنجه ریسک برای توضیح بازده انتظاری در مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای معرفی شده است؛ تحقیقات تجربی نشان می‌دهند ساختار زمانی بازده سهام، نزولی است در حالیکه با افزایش دیرش و به دلیل افزایش ریسک‌های مترتب بر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده طی زمان، انتظار بر افزایش بازده است. در این تحقیق با استفاده از فرمول دیچاو برای محاسبۀ دیرش سهام، مقادیر دیرش را برای نمونه‌ای از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1387 تا 1397 محاسبه کرده و مجموعۀ نمادهای مورد بررسی به چهار سبد بر حسب دیرش تقسیم گردید. مقایسۀ میانگین دیرش و بازده چهار سبد نشان می‌دهد که ساختار زمانی بازده سهام در ایران نیز نزولی است؛ موارد مختلفی برای توضیح این رفتار ارائه شده است و در این تحقیق به نقش دولت در قیمت‌گذاری محصول شرکت‌ها، به عنوان یک عامل مؤثر و معنادار در عدم کارایی بورس اوراق بهادار پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد سرکوب بیشتر قیمت محصول بنگاه تولیدی توسط نظام قیمت‌گذاری دولتی، با ارزشگذاری بالاتر قیمت سهام شرکت در بازار و در نتیجه میانگین بازده کمتر سهم رابطۀ مستقیم دارد. لذا فروش سهام شرکت‌های با بیشترین سرکوب قیمت محصول (شرکت‌های با دیرش بیشتر) و خرید سهام شرکت‌های با کمترین سرکوب قیمت محصول (شرکت‌های با دیرش کمتر)، به عنوان یک استراتژی سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.26454637.1400.11.34.1.0

عنوان مقاله [English]

State’s regulatory role in implied equity duration of Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ali Namaki 1
  • Pejman Shabanpourfard 2
  • Rasoul Saadi 3

1 Assistant professor, Department of Financial Management and Insurance, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Ph.D. Candidate in Financial Engineering, Kish International Campus of the University of Tehran, Kish, Iran.

Implied equity duration has been developed in recent years as a risk measure in capital asset pricing models to explain expected returns. Empirical studies indicate a downwards-sloping pattern in the term structure of equity returns; nevertheless, longer duration implies higher expected returns mostly because longer investment horizon is positively associated with more risks. In this research we employ Dechow’s formula to calculate implied equity duration of a sample of firms listed on Tehran stock exchange from 2008 to 2018. The sample is divided into four portfolios sorted in terms of duration. The results indicate a downwards sloping terms structure of equity return. In the literature a number of reasons are proposed to explain this pattern; we refer to the state’s regulation in the pricing of firm’s products or services. According to the results the more regulatory interference in the pricing of firms’ products and services, the higher stock valuation and the less expected returns; thus our proposed investment strategy is to take short position in the stocks with the most price suppression of the products (high duration stocks) and to take long positions in the stocks with the least price suppression of the products (low duration stocks).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Term Structure of Equity Return
  • Duration
  • State Regulation
  • Valuation

مراجع

1.Campbell, J., & Cochrane, J. (1999). By force of habit: Aconsumption-based explanation of aggregate stock market behavior, Journal of Political Economy 107, 205–251.

2.Campbell, J., & Mei, J. (1993). Where do betas come from? Asset pricing dynamics and the sources of systematic risk, Review of Financial Studies 6, 567–592.

3.Campbell, J., & Vuolteenaho, T. (2004). Bad beta, good beta, American Economic Review 94, 1249–1275.

4.Cassella S., & Golez B., & Gulen H., Kelly P. (2019). Horizon bias and the term structure of equity returns Available at SSRN

5.Cornell, B., (1999). Risk, duration, and capital budgeting: New evidence on some old questions, Journal of Business 72, 183–200.

6.Davallou, M., & Varzideh, A., & Safari, A. (2020). Investigation of the impact of equity duration on total and systematic risk. Journal of Financial Management Strategy, 8(2), 93-109 (In Persian).

7.Davallou, M. (2017). Overvaluation, opacity and crash risk. Journal of financial management perspective, 7(17), 87-111 (In Persian).

8.Dechow, P. M., & Sloan, R. G., & Soliman, M. T. (2004). Implied equity duration: A new measure of equity risk. Review of Accounting Studies, 9(2-3), 197-228.

9.Ebrahimi, S. K., Bahraminasab, A., Parvaneh, S. (2016). Product Market Competition, Free Cash Flow, Over Investment and Low Investment. Empirical Studies in Financial Accounting Quarterly, 13(50), 137-156

10.Fadaei Nejad, M., & Delshad, A. (2018). Investigate the effect of managerial Myopia on future stock returns in companies listed on Tehran stock exchange. Journal of financial management perspective, 8(21), 51-69 (In Persian).

12.Fullana, O., Nave, & J. M., & Toscano, D. (2018). The implied equity duration when discounting and forecasting parameters are industry specific. Accounting & Finance, 58, 179-209.

13.Golarzi, G. & Danayi, K. (2019). Evaluation of Shareholders’ overreaction and its comparison in small and large companies (Case Study: Accepted companies in Tehran stock exchange). Journal of financial management perspective, 9(25), 59-76 (In Persian).

14.Gonçalves, A. (2018). The Short Duration Premium. Journal of Financial economics article in press.

15.Gourti, H., & Soroushyar A. (2018). Implied Equity Duration and Excess Stock Return: The Evidence from Tehran Stock Exchange. Financial Engineering and Portfolio Management, 9(36), 243-258 (In Persian).

16.Haroorani, H., & Arabi, H. (2020). Evaluating the Laws, regulations and pricing principles of pricing regolatory agencies in Iran. Eqtesqde-e-Tqtbiqi 6(2), 319-347 (In Persian).

17.Hodrea, R., (2015). An intraday analysis of the market efficiency-liquidity relationship: The case of BVB stock exchange. Procedia economics and finance 32, 1432-1441.

18.Khajavi, S., & Ebrahimi, M. ((2012). Product market power and stock market liquidity: evidence from companies listed on Tehran stock exchange. Journal of financial management perspective, 2(9), 91-105 (In Persian).

19.Lettau, M. & J. A. Wachter (2007). Why is long-horizon equity less risky? A duration-based explanation of the value premium. The Journal of Finance 62 (1), 55-92.

20.Macaulay, F. R. (1938). Some Theoretical Problems Suggested by the Movements of Interest Rates, Bond Yields, and Stock Prices in the United States since 1856. New York: National Bureau of Economic Research.

21.Mohrschladt, H., & Nolte, S. (2018). A new risk factor based on equity duration. Journal of Banking & Finance, 96, 126-135.

22.Monjazeb, M.m Mohammadi, H., Hosseini Sahi, A. (2006). State and Market Performance in Iran Economic Growth. Journal of Economic Research, 6(22), 123-160.

23.Nissim, D. & S. Penman (2001). Ratio analysis and equity valuation: From research to practice. Review of Accounting Studies 6 (1), 109-154.

24.Noori Youshanlui, J., Farokhani, H. (2013). Discriminatory pricing in comparative competitive rights, Administrative Law, 1(2), 159-220

25.Park, Y. K., & Choi, H. S. (2019). Equity Duration Puzzle and Investors' Demands: Evidence from Korea. International Journal of Business & Society, 20(2), 793-810.

26.Pourpartovi, M. Danesh Jafari, D. Jalal Abadi, A. (2009). An analogy of monopoly and concentration in certain domestic industries. Journal of Economic Research, 9(35), 129-154.

27.Weber, M. (2018). Cash flow duration and the term structure of equity returns. Journal of Financial Economics, 128(3), 486-503.

یک مجوز کارگزاری جدید صادر شد/ چند کارگزار بورس در کشور وجود دارد؟

یک مجوز کارگزاری جدید صادر شد/ چند کارگزار بورس در کشور وجود دارد؟

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار از صدور مجوز برای فعالیت نخستین کارگزاری جدیدالتاسیس خبرداد.

به گزارش بازار سرمایه، منوچهر میرزایی مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با اضافه شدن این کارگزاری در مجموع ۱۰۹ کارگزاری در کشور اوراق بهادار چیست و چه انواعی دارد؟ مشغول به فعالیت هستند.


وی اضافه کرد: از آغاز دور جدید صدور کارگزاری‌ها تا کنون، صدور موافقت اصولی تأسیس ۱۵ شرکت کارگزاری در هیأت مدیره سازمان بورس به تصویب رسیده و به متقاضیان ابلاغ شده که از این تعداد ۵ شرکت کارگزاری به مرحله تأسیس و ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها رسیده است.


به گزارش مهر ، مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: با توجه به سیاست‌های سازمان بورس مبنی بر توسعه کمی و کیفی نهادهای مالی از جمله شرکت‌های کارگزاری، سال گذشته پس از ۱۲ سال وقفه در صدور مجوزهای جدید برای تأسیس شرکت‌های کارگزاری جدید، دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت شرکت کارگزاری در هیأت مدیره سازمان بورس به تصویب رسید و در فراخوانی به فعالان بازار سرمایه اعلام شد.

او با اشاره به فرایند صدور مجوز فعالیت کارگزاری بر اساس دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت شرکت‌های کارگزاری، گفت: بر اساس این دستورالعمل، فرایند صدور مجوز شرکت‌های کارگزاری به ۳ مرحله تفکیک شده است: مرحله صدور موافقت اصولی، مرحله صدور مجوز تأسیس و مرحله صدور مجوزهای فعالیت.


به گفته میرزایی، مرحله نخست، مرحله صدور موافقت اصولی، مشتمل بر تعیین و معرفی ترکیب سهامداران شرکت و پیشنهاد سرمایه اولیه شرکت می‌شود. مرحله دوم، مرحله صدور مجوز تأسیس، شامل تأمین و واریز سرمایه اولیه پیشنهادی و معرفی نخستین مدیران شرکت و برگزاری مجمع عمومی مؤسس شرکت می‌شود و مرحله سوم، مرحله صدور مجوزهای فعالیت، ضمن حفظ شرایط صدور مجوز تأسیس مشتمل بر معرفی نیروی‌های انسانی واجد شرایط متناسب با مجوزهای فعالیت درخواستی و همچنین، تأمین و تجهیز سامانه‌ها و زیرساخت‌های فنی مورد تأیید سازمان و معرفی دفاتر محل فعالیت شرکت می‌شود.


وی با بیان اینکه در دستورالعمل جدید برای ارتقای سطح کیفیت خدمات شرکت‌های کارگزاری، استانداردهای بالاتری در صدور مجوزهای فعالیت لحاظ شده، تصریح کرد: ضرورت تأمین و تجهیز سامانه‌ها و زیرساخت‌های فنی اختصاصی و تأمین سرمایه اولیه حداقل یک هزار میلیارد ریالی از جمله این استانداردها است.


مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس با بیان اینکه ارتقای کیفیت خدمات شرکت‌های کارگزاری یکی از اهداف مهم تصویب دستورالعمل جدید صدور مجوز تأسیس و فعالیت شرکت‌های کارگزاری است، خاطرنشان کرد: صدور مجوزهای جدید نقطه عطفی خواهد بود تا افراد جدید با ایده‌های نو و خلاقانه وارد صنعت کارگزاری شوند که به پویایی صنعت مذکور و نهایتاً بازار سرمایه کمک خواهد کرد.


میرزایی با اشاره به دو استاندارد یاد شده در دستورالعمل جدید صدور مجوز تأسیس و فعالیت شرکت‌های کارگزاری عنوان کرد: قید چنین استانداردهایی سبب می‌شود تا شرکت‌های کارگزاری موجود نیز برای حفظ ماندگاری خود در بازار سرمایه و افزایش توان رقابتی خود برای حفظ و کسب سهم از بازار محکوم به تغییرات جدی در استراتژی‎‌ها و توسعه فعالیت‌ها و امکانات فنی خود بوده و ضمن توجه جدی به نیازمندی‌های مشتریان خود، در نهایت به دنبال حصول و تحقق حداکثر رضایتمندی مشتریان باشند.

گام جدی ترکیه اوراق بهادار چیست و چه انواعی دارد؟ ترمز سقوط لیر را خواهد کشید؟/ لیر در بازار تهران چند قیمت خورد؟

گام جدی ترکیه ترمز سقوط لیر را خواهد کشید؟/ لیر در بازار تهران چند قیمت خورد؟

بانک مرکزی ترکیه روز سه‌شنبه گام‌های جدیدی برای تقویت سپرده‌های لیر برداشت، نسبت اوراق قرضه‌ای را که بانک‌ها باید برای سپرده‌های ارزی نگه دارند، افزایش داد و آن‌هایی را که سپرده‌های کمتر از ۵۰ درصد لیر دارند، ملزم کرد تا از سال ۲۰۲۳ حتی اوراق قرضه بیشتری نگهداری کنند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، بانک مرکزی نسبت نگهداری اوراق بهادار مورد نیاز برای سپرده‌های ارزی (فارکس) را از ۳ درصد از ماه جاری به ۵ درصد افزایش داد.

بیشتر بخوانید:

قیمت جدید مرغ اعلام شد/ اسدالله‌نژاد: مرغ را بالاتر از این قیمت نخرید

واکنش بازار ارز به ادعاهای تازه گروسی درباره توافق هسته‌ای/ دلار در مرز حساس قرار گرفت

در سال ۲۰۲۳، وام دهندگانی که کمتر از نیمی از سپرده های خود را به لیر دارند، باید هفت واحد درصد دیگر اوراق قرضه را در اختیار داشته باشند، که نشان دهنده آخرین تغییر مقرراتی است که هدف از آن متوقف کردن سیاست غیرمعمول کاهش نرخ بهره در بحبوحه افزایش تورم است.

گفتنی است که بازده اوراق قرضه معیار ۱۰ ساله خزانه داری آمریکا از ۱۳.۱۲ درصد در روز دوشنبه به ۱۱.۳۲ درصد کاهش یافت. لیر در برابر دلار تغییر چندانی نداشت و به ۱۸.۵۸۹۰ رسید.

گام جدی ترکیه ترمز سقوط لیر را خواهد کشید؟/ لیر در بازار تهران چند قیمت خورد؟

بانکداران به رویترز گفتند که قوانین جدید وام دهندگان را ملزم می کند ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد لیره (۴.۳ تا ۵.۴ میلیارد دلار) اوراق قرضه اضافی نگهداری کنند.

بانکداران که خواستند نامشان فاش نشود، همچنین گفتند که سپرده‌های لیری افراد در اوراق بهادار چیست و چه انواعی دارد؟ حال حاضر ۴۶ درصد کل سپرده‌ها است، در حالی که سپرده‌های لیری واحدهای تجاری ۴۷ درصد است.

بانک مرکزی اعلام کرد همچنین از سال ۲۰۲۳، بانک‌هایی که سپرده‌های لیر آنها بین ۵۰ تا ۶۰ درصد کل است، باید دو واحد درصد دیگر اوراق قرضه فراتر از ۵ درصد تعیین‌شده برای امسال داشته باشند.

ترک‌ها در سال‌های اخیر به خرید دلار روی آورده‌اند تا از خود در برابر یکی از عمیق‌ترین کاهش‌های ارزش پول در بازارهای نوظهور محافظت کنند که عمدتاً به دلیل سیاست‌های پولی و تورم بالا است.

گفتنی است که ارزش لیر در مقایسه با دلار در سال گذشته ۴۴ درصد کاهش یافت و امسال ۲۹ درصد دیگر کاهش یافت. تورم در ماه گذشته ۸۳ درصد بود.

دست «ونیرو» زیر سنگ اقتصاد دستوری

دنیای‌اقتصاد - محمد غفوری : شرکت سرمایه‌گذاری نیرو ۷ شهریور ۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیرش قرار گرفت. موضوع فعالیت این شرکت، سرمایه‌گذاری در زمینه سهام ایجاد، راه‌‌‌اندازی و خرید نیروگاه‌های تولید برق؛ تهیه و اجرای طرح‌‌‌ها و پروژه‌‌‌های مرتبط با حامل‌‌‌های انرژی و اوراق بهادار چیست و چه انواعی دارد؟ پروژه‌های صنعتی و تامین و عرضه آب، اعم از خانگی، کشاورزی و صنعتی است. سهامداران، این شرکت را با نماد «ونیرو» می‌‌‌شناسند.

این نماد در حال ‌‌‌حاضر در تابلوی اول بورس مورد دادوستد قرار می‌گیرد. «ونیرو» ۱۰میلیارد و ۵۰۰‌هزار برگه سهم دارد که آخرین قیمت آن ۲۰۷تومان و ارزش بازاری آن معادل ۲هزار و ۶۰میلیارد تومان بوده است. همچنین بازدهی این نماد در یک‌ماه، سه‌ماه و یک‌‌‌‌سال اخیر به‌ترتیب منفی۴، منفی۱۸ و منفی ۱۶درصد بوده که مهم‌ترین دلیل شرایط منفی شرکت در یک‌سال اخیر با وضعیت منفی کل بازار مرتبط است. انتظار می‌رود، با توجه به چشم‌انداز شرایط مساعد برای وضعیت کلی بازار، وضعیت این شرکت بهتر شود. شناوری شرکت در حال حاضر حدود ۲۹‌درصد است.

2

فعالیت شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری نیرو در تاریخ 31خردادماه 1375 به صورت شرکت سهامی‌عام تاسیس شد و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. این شرکت از اوایل سال 1396 به شرکت هلدینگ با موضوع فعالیت سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها و اجرای طرح‌های زیربنایی بخش‌های تولیدی، انتقال، توزیع نیرو، آب، انرژی و ساخت و تولید تجهیزات صنعت آب، برق و. و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تبدیل شده است. «ونیرو» هم‌اکنون از طریق هلدینگ توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا مدیریت حدود 850مگاوات ساعت ظرفیت در نیروگاه تابان یزد به ظرفیت 500مگاوات و نیروگاه خوی به ظرفیت 350مگاوات را برعهده دارد، همچنین مالک نیروگاه در حال ساخت 546مگاواتی آریان زنجان متعلق به شرکت انرژی شمال و جنوب و نیروگاه 50مگاواتی بادی تاکستان متعلق به شرکت توربین بادی آبان است. علاوه بر آن مالک شرکت‌های صادرات نیروی خلیج‌فارس کیش فعال در زمینه فعالیت‌های بازرگانی و ساتراپ‌گستر نیرو در زمینه املاک و مستغلات است.

از آنجا که عمده فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات، سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس است، عملکرد شرکت به شاخص‌های کلان اقتصادی بستگی دارد. برای ارزیابی «وسپهر»، باید به بررسی دارایی ‌‌‌های مهم بورسی و خارج از بورس این شرکت پرداخت.

بازار هدف شرکت

بازار اصلی محصولات این شرکت مصرف‌کننده‌های انرژی برق در سطح کل کشور هستند و درصورت مازاد تولید می‌توان برق تولیدی را در بورس انرژی ایران، بازار برق یا از طریق فروش مستقیم برق به مصرف‌کننده داخلی و خارجی از طریق انعقاد قرارداد دوجانبه عرضه کرد. در حال حاضر شرکت سرمایه‌گذاری نیرو با تولید یک‌‌درصد از برق کشور توسط نیروگاه‌های تحت مالکیت و هدف‌گذاری تولید 5هزار مگاوات نیروی برق تا 10سال آینده در این صنعت نقش بسزایی ایفا می‌کند.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها

دارایی‌های شرکت روند نرمالی را تجربه کرده، به طوری که در سال 1400 نسبت به سال 1399، دارایی‌های شرکت رشد 2درصدی را به ثبت رسانده است. این در حالی است که در دوره مذکور بدهی‌های شرکت 6‌درصد رشد داشته است. سود این شرکت در سال‌های اخیر، روند کاهشی داشته، به گونه‌ای که در پایان سال مالی 3تومان به ازای هر سهم سود ساخته است. این در حالی است که در سال 1399 سود هرسهم 37تومان بوده است. پیش‌بینی می‌شود، طی سال جاری درآمد سود سهام شرکت نسبت به سال گذشته افزایشی باشد. انتظار می‌رود، شرکت بتواند در سال مالی 1401 به ازای هر سهم خود 7تومان سود بسازد، این در حالی است که قیمت سهم در تابلوی معاملاتی در محدوده 200تومان دادوستد می‌شود.

دریافتی‌های تجاری شرکت سرمایه‌گذاری نیرو طبق آخرین صورت مالی منتشرشده بالغ بر 416میلیارد تومان است. این شرکت دارای سود انباشته بیش از 50میلیارد تومانی است. سود انباشته 50میلیارد تومانی «وسپهر» در حالی اتفاق افتاده که این عدد سال قبل تنها 92میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، سود انباشته شرکت در سال 1400 نسبت به 1399 افت 43درصدی را تجربه کرده است.

پرتفوی بورسی

در پرتفوی بورسی «ونیرو» سهم‌های زیادی وجود دارند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به فولادمبارکه، شرکت پالایش نفت تهران، قند اصفهان، توسعه معادن روی ایران، پتروشیمی پردیس و تولیدی چدن‌سازان اشاره کرد. نکته مهم در پرتفوی بورسی «ونیرو»، وجود سهم‌های پرپتانسیل و صعودی است که بهتر شدن شرایط کلی بازار سرمایه سبب می‌شود انتظارات برای افزایش ارزش‌افزوده در پرتفوی بورسی این شرکت رو به افزایش باشد.

با توجه به قیمت‌های فعلی، ارزش بازار پرتفوی بورسی «ونیرو» در آخرین گزارش شرکت در شهریورماه 1400 بهای تمام‌شده پرتفوی شرکت 182میلیارد تومان است که این رقم 17‌درصد از کل سرمایه‌گذاری «ونیرو» و 83‌درصد آن مربوط به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خارج از بورس است. ارزش روز پرتفوی شرکت در شهریورماه سال‌جاری حدود 138میلیارد تومان بوده است که افت 44میلیارد تومانی را نسبت به بهای تمام‌شده نشان می‌دهد.

بیشترین وزن سرمایه‌گذاری شرکت مربوط به سهام شرکت فولادمبارکه با بهای تمام‌شده 46میلیارد تومان و ارزش روز 37میلیارد تومان است که 25درصد از پرتفوی روز شرکت را تشکیل می‌دهد. در کل پرتفوی بورسی شرکت نشان می‌دهد که ارزش 182میلیارد تومانی این سبد، در حال حاضر با 44میلیارد تومان افت به 138میلیارد تومان رسیده که در صورت بهتر شدن شرایط بازار سرمایه در 6ماه دوم سال‌جاری پرتفوی بورسی شرکت هم می‌تواند شرایط بهتری را نسبت به وضعیت فعلی تجربه کند.

پرتفوی غیر‌بورسی

83‌درصد پرتفوی سرمایه‌گذاری نیرو مربوط به پرتفوی غیر‌بورسی است. «اوراق بهادار چیست و چه انواعی دارد؟ ونیرو» پرتفوی غیربورسی بزرگی دارد که شرکت‌هایی نظیر صادرات نیروی خلیج‌فارس کیش، گروه صنعتی فولاد کردستان، شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا، شرکت انرژی‌گستر جم، شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب همراه با تعداد زیادی شرکت دیگر در آن حضور دارند. نکته قابل‌توجه این است که بهای تمام‌شده پرتفوی غیربورسی «ونیرو» بالغ بر 970میلیارد تومان است و با توجه به قدمت بالای این شرکت‌ها، ارزش فعلی این پرتفوی عدد بسیار بزرگی خواهد شد که ارزش‌گذاری دقیق به ارائه اطلاعات شفاف و دقیق از صورت‌های مالی و ارائه اطلاعات دقیق از آخرین وضعیت این شرکت‌ها نیاز دارد. به‌منظور آشنایی بیشتر با شرکت‌های زیرمجموعه «ونیرو» در ادامه توضیحی مختصر از هرکدام از شرکت‌های فوق ارائه می‌کنیم.

شرکت‌های زیرمجموعه «ونیرو»

شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا: این شرکت در راستای گسترش فعالیت‌ها در حوزه نیروگاهی و به‌منظور ورود به بازار‌های مالی و منطقه‌ای، صادرات نیروی برق و تحقق هدف تامین 5‌هزار مگاوات نیروی برق شامل 4‌هزار و 500مگاوات نیروگاه‌ حرارتی و سیکل ترکیبی و 500مگاوات نیروگاه‌ تجدید‌پذیر در اقصی‌نقاط کشور در برنامه 10ساله اقدام به سرمایه‌گذاری کرده است. در این راستا جذب منابع مالی داخلی و خارجی برای اجرای این پروژه حائز اهمیت است.

شرکت انرژی‌گستر جم: شرکت در زمینی به مساحت 50هکتار و با ظرفیت ‌هزار مگاوات در شهرستان اشکذر استان یزد است. این شرکت همچنین مالک 08/ 50‌درصد نیروگاه سیکل ترکیبی خوی و سهامدار شرکت‌های مدیریت تولید برق آذربایجان‌غربی و تولید نیروی پرتو شمس تابان هریک به میزان 4/ 50‌درصد است.

شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب: ماموریت این شرکت احداث و بهره‌برداری از نیروگاه 546مگاواتی آریان در استان زنجان است. این پروژه در حدود 80‌درصد پیشرفت داشته و از محل ال‌سی تاکنون مبلغ 79میلیون یورو به پیمانکار پرداخت شده است. شرکت توربین بادی آبان فعالیت را در تولید انرژی برق از منابع تجدیدپذیر انرژی آغاز کرده است. پروژه نیروگاه 5مگاواتی متعلق به این شرکت متشکل از 20توربین در تاکستان قزوین است. همچنین شرکت مبادرت به احداث یک‌واحد نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 100کیلووات در محل پروژه با قیمت تمام‌شده 12.095میلیون ریال کرده است.

پروژه نیروگاهی زنجان: کل هزینه‌های ساخت پروژه به صورت ارزی مبلغ 323میلیون دلار است که 260میلیون دلار آن از طریق دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک صنعت و معدن تامین خواهد شد. کل مبلغ بازپرداخت تسهیلات با سود 5‌درصد مبلغ 321میلیون دلار است که با احتساب 6ماه دوره تنفس بعد از تاریخ بهره‌برداری پروژه و به صورت 10قسط مساوی 6ماهه به مدت پنج‌سال و مبلغ هر قسط 13/ 32میلیون دلار خواهد شد. ساخت پروژه توسط شرکت‌های گروه مپنا براساس قرارداد فی مابین EPC بوده و مشاور طرح تا زمان الزام برای واگذاری وثایق خارج از طرح به مبلغ 80میلیارد تومان و همچنین نحوه تامین آورده ارزی سهم شرکت و انعقاد قرارداد ال‌سی فی‌مابین بانک و شرکت مپنای بین‌الملل است.

ارزش‌گذاری «ونیرو»

با توجه به اینکه شرکت «ونیرو» یک شرکت سرمایه‌گذاری است، برای ارزش‌گذاری آن از روش NAV (خالص ارزش روز دارایی‌ها) استفاده می‌شود. به این منظور باید ارزش‌افزوده پرتفوی بورسی و غیربورسی این شرکت محاسبه و با حقوق صاحبان سهام، سود و زیان حاصل از واگذاری سهام جمع شود.

پرتفوی بورسی

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 138میلیارد تومان و ارزش‌افزوده بورسی شرکت مبلغ 44میلیارد تومان است. مهم‌ترین شرکت‌های بورسی آن عبارتند از: فولادمبارکه، شرکت پالایش نفت تهران، قند اصفهان، توسعه معادن روی ایران، پتروشیمی پردیس و تولیدی چدن.

پرتفوی غیر‌بورسی

ارزش برآوردی پرتفوی غیر‌بورسی شرکت 3‌هزار و 100میلیارد تومان و ارزش‌افزوده غیر‌بورسی آن مبلغ 2‌هزار و 100میلیارد تومان است. به این ترتیب NAV هر سهم «ونیرو» 338تومان و نسبت P/ NAV روز شرکت 61‌درصد است. این در حالی است که قیمت سهم در تابلوی معاملاتی 207تومان است. به‌‌‌طور کلی فرمول یا محاسبه مشخصی برای ارزش‌گذاری مقایسه‌‌‌‌ای در روش NAV وجود ندارد؛ اما به‌‌‌طور سنتی P/ NAV برای این سهم باید حدود 70 تا 60‌درصد باشد. باتوجه به محاسبات انجام‌شده P/ NAV «ونیرو» 60 درصد است.

ارزش جایگزینی

با توجه به اینکه برای هر یک مگاوات برق معادل 650 تا 700هزار یورو سرمایه‌گذاری لازم است، این نتیجه حاصل می‌شود که شرکت سرمایه‌گذاری نیرو با اتمام طرح توسعه‌ای با ‌هزار و 448مگاوات تولید برق ارزش جایگزینی حدود 950میلیون یورو را داراست. با احتساب هر یورو معادل 31‌هزار تومان ارزش روز شرکت سرمایه‌گذاری نیرو حدود 28‌هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. نکته قابل تامل این است که ارزش بازار این شرکت 2‌هزار و 100میلیارد و معادل 8‌درصد ارزش جایگزینی شرکت است؛ اما با توجه به اینکه دستوری بودن این صنعت و عدم‌بهره‌وری از این میزان سرمایه‌گذاری برای تولید برق و سود‌سازی کم شرکت‌ها نسبت به ارزش سرمایه‌گذاری را می‌توان چالش ارزش جایگزینی دانست، با آزاد شدن نرخ‌گذاری دستوری می‌توان انتظار رشد ارزش شرکت را داشت.

اقتصادنیوز سایت مرجع اقتصاد ایران

افزایش 7 میلیونی «دنامعمولی» در آخرین هفته مهر 1401 + جدول قیمت

افزایش ۷ میلیونی «دنامعمولی» در آخرین هفته مهر ۱۴۰۱ + جدول قیمت

جنگ هسته ای و مبارزه بر سر همه یا هیچ!

جنگ هسته ای و مبارزه بر سر همه یا هیچ!

اقتصادنیوز: تداوم جنگ در اوکراین و حمایت غرب از کی‌یف، تحلیل‌گران و سیاست‌مداران غربی را با پرسشی اساسی مواجه کرده…

پایان خوش هفته برای طلا!

پایان خوش هفته برای طلا!

اقتصادنیوز: طلا در بازارهای جهانی با افزایش بازدهی روند نزولی را در پیش گرفت، اما مس کاهش ضررهای ناشی از نگرانی های…

ترس اسرائیل از پهپادهای ایرانی /آغاز طوفان در روسیه

ترس اسرائیل از پهپادهای ایرانی /آغاز طوفان در روسیه

اقتصادنیوز: شایعات پیرامون حملات اخیر پهپادی روسیه علیه اوکراین، متعادل کردن روابط اسرائیل با غرب و روسیه را پیچیده می‌…

گریز هزار میلیاردی از بورس تهران +نمودار

گریز هزار میلیاردی از بورس تهران +نمودار

اقتصادنیوز: در مجموع کل هفته اخیر هزار و ۱۸ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول…

ارزیابی مثبت وزرای خارجه ایران، آلمان، فرانسه و انگلیس از مذاکرات تهران

ارزیابی مثبت وزرای خارجه ایران، آلمان، فرانسه و انگلیس از مذاکرات تهران

اقتصادنیوز: نیم قرن با اقتصاد ایران روایتی است از تحولات، شخصیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد ایران و موضوعاتی که به نوعی با…

تداوم سنگینی سایه تصمیمات فدرال‌رزرو بر بازار طلا

تداوم سنگینی سایه تصمیمات فدرال‌رزرو بر بازار طلا

ردپای تورم ثروتمندان در شهریور 1401 +نمودار

ردپای تورم ثروتمندان در شهریور ۱۴۰۱ +نمودار

تاچریسم مُرده است؟ /وجه تراژیک انقلاب سرمایه‌داری تراس

تاچریسم مُرده است؟ /وجه تراژیک انقلاب سرمایه‌داری تراس

دلار پایین آمد، درهم دنده معکوس زد /قیمت سکه ریزش کرد

دلار پایین آمد، درهم دنده معکوس زد /قیمت سکه ریزش کرد

دوره فرسایشی بورس تمام می شود؟ /خروج ادامه دار پول از بازار

دوره فرسایشی بورس تمام می شود؟ /خروج ادامه دار پول از بازار

قیمت طلا در مسیر کاهش /شاخص دلار نزولی شد

قیمت طلا در مسیر کاهش /شاخص دلار نزولی شد

تداوم سنگینی سایه تصمیمات فدرال‌رزرو بر بازار طلا

تداوم سنگینی سایه تصمیمات فدرال‌رزرو بر بازار طلا

ردپای تورم ثروتمندان در شهریور 1401 +نمودار

ردپای تورم ثروتمندان در شهریور ۱۴۰۱ +نمودار

تاچریسم مُرده است؟ /وجه تراژیک انقلاب سرمایه‌داری تراس

تاچریسم مُرده است؟ /وجه تراژیک انقلاب سرمایه‌داری تراس

دلار پایین آمد، درهم دنده معکوس زد /قیمت سکه ریزش کرد

دلار پایین آمد، درهم دنده معکوس زد /قیمت سکه ریزش کرد

دوره فرسایشی بورس تمام می شود؟ /خروج ادامه دار پول از بازار

دوره فرسایشی بورس تمام می شود؟ /خروج ادامه دار پول از بازار

قیمت طلا در مسیر کاهش /شاخص دلار نزولی شد

قیمت طلا در مسیر کاهش /شاخص دلار نزولی شد

درخت تناور جمهوری اسلامی

لعنت بر من که نویسنده کودکانم

ایران در سند امنیت ملی آمریکا

نوبلیست‌ها و بانکداری سالم

هزینه های قطع اینترنت

پیش بینی بورس در نیمه سرد سال

پیش بینی بورس در نیمه سرد سال

بازدهی بورس در آخرین هفته مهر ۱۴۰۱/ ۴ روز کاری قرمزپوش!

وعده وزیر اقتصاد به جاماندگان سهام عدالت/ ۱۰میلیون تومان سهام دریافت می‌کند

اوراق بدهی در بازار سهام رونق گرفت

جنبش در بورس تهران /عمیق‌ترین رکود معاملات در دو سال اخیر

نمادهای پیشران بازار سهام ۲۷ مهرماه

دریافت کنندگان جدید سهام عدالت مشخص شدند

خریداران دلار دست به عصا شدند/سکه بازان مقاومت کردند

خریداران دلار دست به عصا شدند/سکه بازان مقاومت کردند

قیمت طلا امروز ۲۹ مهر ۱۴۰۱/ کاهش قیمت اونس طلا

قیمت درهم ، دلار و سکه امروز ۲۸ مهر ۱۴۰۱

قیمت پوند در بازار امروز ۲۸ مهر۱۴۰۱/ عقب نشینی قیمت پوند

قیمت سکه امامی امروز ۲۸ مهر ۱۴۰۱/ قیمت سکه چقدر شد؟

قیمت سکه و دلار امروز ۲۸ مهر ۱۴۰۱/ دلار دوباره ریخت

قیمت دلار در بازار متشکل امروز ۲۸ مهر ۱۴۰۱ ثبات نرخ دلار در بازار رسمی

بازگشت چین به عصر مائو

مهم ترین هدف حزب کمونیست چین بازگشت به گذشته طلایی باستانی است.به سرانجام رساندن این هدف، ماموریت اصلی «شی» است؛ ماموریتی که به واسطه هزینه های تحمیلی قرن های ۱۹ و ۲۰ ، فروپاشی امپراتوری چین در سال ۱۹۱۲ و حمله ژاپن به این کشور تعریف شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.